Market Monitor - Focus op machine industrie - Frankrijk

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Machines/Engineering

31 jul 2015

De machinesector zou van het economische herstel in Frankrijk moeten kunnen profiteren, met een verwachte bbp groei van 1,1% in 2015 en een sterkere groei van de industriële productie en export.

  • Groei vooral dankzij de heropleving van de auto-industrie
  • Machinefabrikanten die aan de bouwsector leveren nog steeds zorgvuldig gemonitord
  • Stabilisatie van de insolventies in de sector verwacht in 2015

 

MM_machine_Frankrijk_overzicht (NL)

 

De bescheiden heropleving van de Franse machinesector die vorig jaar begon, zette zich voort. De productie van machines groeide licht in 2014 (een stijging van 0,1% op jaarbasis) en groeide verder met 0,8% in het eerste kwartaal van 2015, terwijl de voorraden licht boven het gemiddelde voor deze periode lagen. Het aantal orders stabiliseerde, zij het op een laag peil, en de export naar EU-landen nam toe. Het herstel is vooral te danken aan de grotere vraag van autoconstructeurs, naast de dynamische
lucht- en ruimtevaartsector. Er is echter nog altijd weinig vraag uit de bouwsector naar machines. En ondanks de groei van landbouwmachines in het verleden, lijkt deze deelsector het nu moeilijk te hebben; lagere inkomsten zouden kopers van landbouwmachines immers ertoe kunnen aanzetten om minder te investeren. Algemeen gesteld zou de machinesector echter van het economische herstel in Frankrijk moeten kunnen profiteren.

Voor 2015 verwacht men een groei van 1,1% voor het bbp (na 0,2% in 2014) en een sterkere groei van de industriële productie en export.

Op lange termijn blijft overcapaciteit nog steeds een probleem voor de Franse machinesector; ondanks de positieve trend blijft de vraag relatief zwak, met weinig investeringen door de belangrijkste klantensectoren. De afgelopen twee jaar werd ongeveer 80% van de industriële productiecapaciteit gebruikt. Dat betekent beperkte investeringen voor een groot deel van de bedrijven.

In deze kapitaalintensieve sector zijn de financieringsbehoeften hoog. Als gevolg daarvan kunnen bedrijven in deze sector een grote schuldenlast hebben, met een zwakkere financiële structuur en  algemene solvabiliteit tot gevolg, waardoor de liquiditeit onder onnodige druk kan komen te staan. In veel gevallen kunnen voorschotten iets aan de cashpositie van leveranciers doen, terwijl banken bereid lijken om leningen toe te staan.

 

MM_machine_Frankrijk_voor_nadelen (NL)

 

Betalingen in de Franse machine-industrie gebeuren na gemiddeld 70-80 dagen. Het aantal betalingsachterstanden nam de afgelopen zes maanden toe, maar er wordt voor de tweede helft van 2015 geen verdere stijging verwacht. Het aantal insolventies steeg licht in 2014, maar stabiliseert naar verwachting in 2015, vooral dankzij de intentie van bedrijven om hun investeringen in machines op te drijven.

Gelet op de eerder positieve vooruitzichten hebben we ons acceptatiebeleid versoepeld, vooral voor aanvragen voor kleine kredietlimieten. Als het om aanvragen voor grotere kredietlimieten gaat, vragen we echter om meer informatie en updates over de situatie van de koper. We blijven voorzichtig ten overstaan van bedrijven die aan sectoren in moeilijkheden verkopen, zoals de bouwsector, vanwege het nog altijd zwakke betalingsgedrag in deze sector. Daarom houden we de volgende subsectoren nauwlettend
in het oog:

  • De fabricage van metalen structuren/ketels, die een rechtstreeks verband met de bouwsector heeft. We hebben de zwakste bedrijven geïdentificeerd door naar hun financiële verbintenissen, marges, orderboeken en soort activiteit te kijken, bijvoorbeeld openbare werken, structuurwerken, residentieel of niet residentieel.
  • Gereedschap gelieerd aan de bouwsector; de productietermijn in dit segment is vaak zeer lang (tussen 6-9 maanden), waardoor er een grote behoefte aan werkkapitaal is.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.