Market Monitor - Machine - Brazilie 2016

Market Monitor

  • Brazilië
  • Machines/Engineering

18 aug 2016

De machinesector heeft nog altijd zwaar te lijden onder de economische baisse (het Braziliaanse bbp krimpt naar verwachting met 3,7% krimpen in 2016, na een daling van 3,8% in 2015).

  • Het Braziliaanse bedrijfsklimaat is verslechterd, terwijl de intrestvoeten, inflatie en wisselkoersvolatiliteit hoog blijven. De machinesector lijdt hoofdzakelijk onder een massale daling van de overheids- en private investeringen, vooral in de bouw- en olie-/gassectoren die de grootste kopers zijn.
  • De machine-industrie is een van de Braziliaanse sectoren met de grootste schuldenlast, aangezien deze sterk afhankelijk is van financiering op lange termijn, zowel door de overheid als door banken. Veel machineproducenten torsen een zware schuldenlast, door de vele investeringen de voorgaande jaren toen de economie groeide. Die schulden aflossen is steeds moeilijker geworden, vooral door de hogere intrestvoeten en het feit dat banken niet bereid zijn om nieuwe kredieten toe te staan.
  • Naast de vraag zijn ook de winstmarges de voorbije 12 maanden kleiner geworden; ze dalen naar verwachting verder in de tweede helft van 2016.
  • Het betalingsgedrag in de machinesector is vrij slecht, aangezien het aantal wanbetalingen is gestegen in 2015 en naar verwachting verder zal stijgen de komende zes maanden. Als gevolg van de door de hoge intrestvoeten veroorzaakte kredietcrunch verlengen veel bedrijven hun betalingstermijnen. Het aantal insolventies van machineproducenten is ook toegenomen: de komende maanden verwacht men een verdere stijging van het aantal faillissementen.
  • Door het toenemende aantal kredietverzekeringsclaims, de slechtere bedrijfsprestaties en het toegenomen kredietrisico hanteren we momenteel een restrictief acceptatiebeleid voor alle machine-deelsectoren.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.