Market Monitor - Machine - VS 2016

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Machines/Engineering

18 aug 2016

De VS is ’s werelds grootste markt voor machines/technieken de op twee na grootste leverancier.

  • Binnenlandse fabrikanten nemen bijna 60% van de Amerikaanse markt voor hun rekening.
  • De inkomsten in de sector van de technische diensten herstelden zich in 2015, na een daling van enkele jaren, doordat de grotere liquiditeit op de financiële markten de uitgaven voor nieuwbouw een boost gaf. De Amerikaanse machine-industrie boekte vorig jaar een groei van 1,2%.
  • Men verwacht dat producenten van bouwmachines hiervan zullen profiteren in 2016, aangezien de Amerikaanse bouwactiviteiten met 6% zouden moeten groeien. Ook de infrastructuuruitgaven zullen naar verwachting stijgen. In 2016 zal de vraag naar technische producten van hoge kwaliteit groot blijven in de meeste bedrijfssectoren.
  • Dat gezegde zijnde hebben producenten van machines voor de olie-/gas- of mijnbouwsector te lijden onder lagere kapitaaluitgaven voor de aankoop van machines en apparatuur.
  • Deze kapitaalintensieve sector is over het algemeen sterk afhankelijk van bankleningen en Amerikaanse banken zijn in principe bereid om leningen te verstrekken aan deze sector. De gemiddelde betalingstermijn in de Amerikaanse machine- industrie is 30 dagen, maar dat kan langer zijn doordat kapitaaluitgaven duurder kunnen uitvallen. Het betalingsgedrag de voorbije twee jaar was goed, met een vrij laag aantal wanbetalingen. Men verwacht dat het aantal wanbetalingen verder zal dalen de komende zes maanden.
  • Vergeleken met andere Amerikaanse sectoren is het aantal insolventies in de machinesector laag; het aantal faillissementen zou moeten dalen in de tweede helft van 2016. Wegens het positieve kredietrisico hanteren we een over het algemeen open acceptatiebeleid voor de Amerikaanse machinesector. Enige voorzichtigheid is geboden wat betreft deelsectoren die afhankelijk zijn van de olie-/gasindustrie en mijnbouw.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.