Market Monitor Bouw 2017 - Singapore

Market Monitor

  • Singapore
  • Bouw

14 feb 2017

Voor 2017 verwacht men dat het aantal insolventies in deze sector met zo’n 5% zal stijgen.

  • De komende jaren zal het segment publieke bouw van Singapore, dat goed is voor meer dan 60% van alle bouwactiviteiten, blijven groeien dankzij overheidsinvesteringen in de transportinfrastructuur. Het aantal particuliere bouwprojecten loopt naar verwachting echter terug, door de minder gunstige economische omstandigheden en het grotere aanbod aan afgewerkte woningen en kantoren. Verwacht wordt dat de concurrentie in dit segment toeneemt en spelers zullen hun omzet proberen te handhaven door de marges te verkleinen.
  • Vooral kleine en middelgrote bedrijven die actief zijn in de woningbouw, hebben al te lijden onder de krappere winstmarges, als gevolg van de lagere vraag in combinatie met hogere loon- en huurkosten. In 2017 zullen bedrijven moeilijk aan het nodige werkkapitaal komen, doordat de marges voortdurend onder druk zullen staan.
  • Bouwbedrijven in Singapore zijn sterk afhankelijk van banken voor bouwleningen en de financiering van projecten. Ondanks de slechte vooruitzichten voor de Singaporese banksector door de vertraging van de Chinese groei en de minder gunstige vooruitzichten voor de binnenlandse economie, blijven bankleningen aan de bouwsector voorlopig niet restrictief.
  • De betalingstermijnen in deze sector bedragen gemiddeld 60-120 dagen. Het afgelopen jaar was het betalingsgedrag slecht; vooral Maleisische bouwbedrijven die actief zijn in Singapore waren verantwoordelijk voor veel wanbetalingen. Wanbetalingen door Singaporese bedrijven zijn daarentegen niet zo’n groot probleem.
  • Het aantal laattijdige betalingen in de bouwsector ligt boven het gemiddelde. Voor 2017 verwacht men dat het aantal insolventies in deze sector met zo’n 5% zal stijgen. In 2016 ging door financiële problemen het grootste aantal Singaporese bedrijven over de kop van de laatste 11 jaar, vooral als gevolg van de zwakkere economische groei van de stadstaat. Het ziet er tenminste naar uit dat plaatselijke banken eerder geneigd zijn om herstructureringsopties te aanvaarden, in plaats van over te gaan tot vereffening.
  • Terwijl we doorgaans een open acceptatiebeleid hanteren voor bedrijven die actief zijn in de publieke bouw, staan we voorzichtiger tegenover de woningbouw.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.