Market Monitor Bouw Australië 2018

Market Monitor

  • Australië
  • Bouw

13 feb 2018

Verwacht wordt dat de groei van de woningbouw afvlakt of licht krimpt in 2018, doordat geldschieters de voorwaarden voor leners verscherpen, vooral voor investeerders.

  • Met een aandeel van 9% in het bbp draagt de bouwsector in belangrijke mate bij tot de Australische economie. Naar verwachting zal 2017 het laatste jaar van krimp zijn voor de niet-residentiële en technische bouwactiviteiten, vóór een bescheiden groeiherstel in 2018.

 

  • Terwijl de mijnbouwactiviteiten dit jaar verder zouden kunnen dalen, verbeteren de groeivooruitzichten voor andere delen van de technische en niet-residentiële bouwsector; ze zouden dan moeten opwegen tegen elke verdere krimp van de mijnbouwactiviteiten. In 2018 zal de output van de technische bouwsector – met name infrastructuur gerelateerde projecten voor wegen en spoorwegen, vooral aan de oostkust – naar verwachting met ongeveer 3,5% groeien.

 

  • Verwacht wordt dat de groei van de woningbouw afvlakt of licht krimpt in 2018, doordat geldschieters de voorwaarden voor leners verscherpen, vooral voor investeerders. Een stijging van het aantal appartementen en een daling van het aantal Chinese kopers spelen ook een rol bij de trage prijsgroei.

 

  • De verschillende prestaties van en vooruitzichten voor de bouwmarkt in de verschillende Australische regio’s zorgen voor een ‘economie met twee snelheden’. Queensland, West-Australië en het Noordelijk Territorium worden allemaal als ‘mijnbouwstaten’ beschouwd en zullen in 2018 naar verwachting goed zijn voor een daling van ongeveer AUD 7 miljard aan bouwactiviteiten. De Zuidoostelijke regio’s zouden daarentegen op hetzelfde niveau moeten blijven.

 

  • Facturen in de bouwsector worden na gemiddeld 30-60 dagen voldaan en het aantal wanbetalingen blijft groot. In 2018 blijft het aantal kredietverzekeringsclaims naar verwachting hoog.

 

  • Ons acceptatiebeleid blijft voorzichtig, vooral voor kleine bedrijven, het mijnbouwsegment en de markten van West-Australië en Queensland in het algemeen. Doorgaans moeten de prestaties van de bouwsector gezien de volatiliteit nog altijd nauwlettend worden gevolgd.

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

 

Market Monitor Bouw Februari 2018

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.