Market Monitor Bouw Singapore 2018

Market Monitor

  • Singapore
  • Bouw

13 feb 2018

In 2018 zou de daling moeten afnemen, dankzij verdere overheidsinvesteringen in deze sector.

  • In 2017 kromp de toegevoegde waarde van de Singaporese bouwsector (-6,1%) als gevolg van de zwakke prestaties op het vlak van woningbouw, wat op zijn beurt te wijten was aan een aanhoudend zwakke vraag, het minder gunstige economische klimaat en het toegenomen aanbod aan reeds afgewerkte particuliere woningen en kantoren. Aannemers uit het mkb blijven kampen met een zwakke cashflow en verslechterende marges, door een gebrek aan projecten, toenemende concurrentie en hoge loon- en huurkosten.

 

  • In 2017 was de publieke bouwsector goed voor ongeveer 70% van de bouwactiviteiten (60% in 2016), nadat de overheid meer was gaan uitgeven aan contracten voor civiele techniek en infrastructuur (goed voor SGD 20 miljard à SGD 24 miljard, tegenover SGD 15,9 miljard in 2016). Om de sector te ondersteunen en kleine bouwbedrijven in moeilijkheden een duwtje in de rug te geven kondigde de overheid aan dat ze de komende twee jaar SGD 1,4 miljard gaat investeren in betere trottoirs en de heraanleg van buurtcentra, sporthallen, politiekantoren, enzovoort.

 

  • Singaporese bouwbedrijven zijn sterk afhankelijk van banken voor leningen en projectfinanciering. Ondanks de moeilijkere vooruitzichten voor de Singaporese banksector als gevolg van de tragere groei in China en de minder gunstige economische vooruitzichten, blijven bankleningen aan de bouwsector voorlopig niet restrictief.

 

  • Facturen in deze sector worden na gemiddeld 60-120 dagen voldaan. In 2017 verslechterde het betalingsgedrag langzaam; deze negatieve trend houdt naar verwachting aan in de eerste helft van 2018. Volgens het Singapore Commercial Credit Bureau (SCCB) is de bouwsector de enige bedrijfstak waar het aantal late betalingen steeg op jaarbasis (van 50,82% in het derde kwartaal van 2016 naar 53,3% in het derde kwartaal van 2017).

 

  • Het aantal wanbetalingen in de bouwsector blijft groot. In ieder geval daalde het aantal bedrijven in vereffening met ongeveer 15% ten opzichte van het voorgaande jaar, doordat banken meer geneigd zijn om herstructureringsopties te aanvaarden, in plaats van over te gaan tot vereffening.

 

  • In 2018 zou de daling moeten afnemen, dankzij verdere overheidsinvesteringen in deze sector. Hoewel we over het algemeen een open acceptatiebeleid hanteren voor bedrijven die actief zijn in de publieke bouwsector, staan we voorzichtiger tegenover het segment particuliere bouw en mkb-aannemers in het algemeen.

 

Dynamicline

 

 

Download

 

Rapport market monitor

 

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Download icoon

 

Market Monitor Bouw Februari 2018

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.