Market Monitor Bouw Verenigde Staten 2018

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Bouw

13 feb 2018

In 2018 zou het aantal gestarte bouwprojecten met ongeveer 5% moeten stijgen, waarbij de commerciële bouwsector het pad zou moeten effenen met een groei van minstens 10%.

  • Solide prestaties houden naar verwachting aan in 2018
  • Groeivooruitzichten voor infrastructuurinvesteringen blijven onzeker
  • Facturen worden na gemiddeld 38 dagen betaald

 

In 2017 breidde de Amerikaanse bouwsector zich verder uit; zo steeg de toegevoegde waarde met 2,3%. Geschat wordt dat de uitgaven voor woningbouw met meer dan 7% stegen en die voor de niet-residentiële bouwsector met ongeveer 4%, terwijl die voor de publieke bouwsector met 4%-6% daalden.

 

De expansie van de Amerikaanse bouwsector zou moeten doorzetten in 2018, dankzij een solide economische groei. De winstmarges van bouwbedrijven blijven naar verwachting stabiel, doordat prijsstijgingen worden tenietgedaan door hogere kosten. In 2018 zou het aantal gestarte bouwprojecten met ongeveer 5% moeten stijgen, waarbij de commerciële bouwsector het pad zou moeten effenen met een groei van minstens 10%. De bouwuitgaven stijgen naar verwachting met 7%, vooral dankzij een stijging in het segment particuliere woningbouw.

 

Ondanks herhaalde aankondigingen van de Amerikaanse regering om in verbeteringen in de infrastructuur te investeren, blijft een toename van de uitgaven voor publieke bouw onzeker; als gevolg van de politieke patstelling en verschuivende prioriteiten werden de beloften om de infrastructuuruitgaven op te drijven tot dusver niet ingelost. Tegelijkertijd kan een combinatie van stijgende prijzen en hogere rentevoeten (in december 2017 verkrapte de Federal Reserve haar monetaire beleid en voor 2018 worden bijkomende rentestijgingen verwacht) de woningmarkt temperen in 2018, vooral in het segment eerste kopers, dat groeit sinds 2011.

 

Zowel de schuldenlast van bouwbedrijven als de afhankelijkheid van bankleningen zijn doorgaans hoog. Doorgaans worden leningen toegekend aan bedrijven die consequent rendabele, gezonde balansen voorleggen en die stipt betalen, terwijl gezonde en veelbelovende projecten aantrekkelijk blijven voor kredietverstrekkers op de groeimarkt. De volatiele aard van de bouwsector beperkt echter de financieringsopties voor bedrijven met liquiditeitsproblemen.

 

In de Amerikaanse bouwsector worden facturen na gemiddeld 38 dagen voldaan, terwijl 60 dagen en zelfs 90 dagen niet ongebruikelijk zijn. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag in de bouwsector goed; in 2017 steeg het totale aantal late betalingen slechts licht ten opzichte van 2016. Voor 2018 verwachten we ook geen toename van het aantal insolventies.

 

Dankzij de stabiele groei in de voorbije jaren zijn we onze risicobereidheid blijven verhogen voor alle segmenten van de sector (residentieel, commercieel, publieke bouw en bouwmaterialen). Voorzichtigheid is echter geboden in het geval van kleine bouwbedrijven, waar het aantal faillissementen nog altijd hoger ligt dan bij hun tegenhangers in andere sectoren.

 

Jaarrekeningen - indien voorhanden - moeten jaarlijks worden bekeken en bijkomende informatie over zachte kredieten moet regelmatiger worden beoordeeld. Om de relaties tussen onze klanten en hun kopers beter te kunnen beoordelen zullen we ons baseren op hun handelservaringen. Een verlaging of intrekking van dekking wordt overwogen als de koper resultaten boekt die sterk achteruitgaan, met verliezen, zware schulden, problemen op het vlak van werkkapitaal, cashflow of liquiditeit, of verslechterende betalingstrends.

 

Dynamicline

 

 

Download

 

Rapport market monitor

 

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Download icoon

 

Market Monitor Bouw Februari 2018

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.