Market Monitor Polen - Duurzame consumptiegoederen

Market Monitor

  • Polen
  • Duurzame consumptiegoederen

28 mrt 2017

Gezien de positieve economische vooruitzichten voor 2017 – verwacht wordt dat het bbp en de particuliere consumptie opnieuw met meer dan 3% zullen stijgen.

  • Overheidssubsidies stimuleren de verkoop
  • Opgedreven belastingcontroles vormen een probleem voor retailers
  • Bedrijfsmarges bleven stabiel in 2016

Volgens het Poolse Bureau voor de Statistiek liet de detailhandelverkoop in 2016 een stijging van 5,7% optekenen op jaarbasis, terwijl de verkoop van meubelen en huishoudelijke apparaten met maar liefst 9% steeg. Dit was vooral te danken aan een nieuw kinderbijslagprogramma dat medio 2016 werd gelanceerd door de overheid, waarbij gezinnen 500 zloty (circa 115 euro) per maand krijgen voor elk tweede en daaropvolgend kind, tot aan de leeftijd van 18. Gezien de positieve economische  vooruitzichten voor 2017 – verwacht wordt dat het bbp en de particuliere consumptie opnieuw met meer dan 3% zullen stijgen – wordt een verdere groei van de verkoop van duurzame consumptiegoederen verwacht.

De staatsfinanciën van Polen kwamen echter onder druk te staan door de toegenomen  overheidsuitgaven, bijvoorbeeld voor het kinderbijslagprogramma. Daarom heeft de  overheid de belastingcontroles opgedreven en de wetgeving aangescherpt om de belastingontvangsten te laten toenemen. Dit betekent dat er, ondanks de goede verkoopvooruitzichten, onder retailers een grote onzekerheid heerst in verband met fiscale kwesties. Belastingcontroleurs richten zich vooral op bedrijven die handel drijven in IT en consumentenelektronica; in 2016 verplichtte de rechtbank een van de drie grootste IT-distributeurs om zich te herstructureren, vanwege fiscale problemen.

In december 2016 werd Polen door de EU-commissie verplicht om een progressieve retailbelasting, die in september 2016 was ingevoerd, op te schorten tot januari 2018, wegens vermoede inbreuken op de EU-regels inzake overheidssteun en oneerlijke concurrentie. De maatregel zou retailers belast hebben op basis van hun omvang; hij zou dus geen gevolgen hebben gehad voor kleine retailers, maar wel voor middelgrote en grote retailers.

In 2016 bleven de winstmarges van retailers in duurzame consumptiegoederen stabiel, dankzij hun solide verkoopprestaties. Er waren geen grote veranderingen qua marktstructuur, meer in het bijzonder grote faillissementen, fusies of allianties. Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 dagen, maar veel hangt af van het soort goederen – van 30 dagen voor elektronica en kleine apparaten tot 180 dagen voor grote apparaten. Het  aantal betalingsachterstanden en insolventies in deze sector is laag en er worden geen grote stijgingen verwacht in 2017. Ondanks de invoering van een bijkomende bankenbelasting in 2016, heeft de verwachting dat de loonkosten zouden stijgen, zich nog niet gematerialiseerd.

Vanwege de aanhoudende stijging van de verkoop, maar ook rekening houdend met de bovenvermelde uitdagingen zoals opgedreven belastingcontroles, blijft ons acceptatiebeleid voor de detailhandel in duurzame consumptiegoederen neutraal/gematigd positief. Voor het meubelsegment hanteren we een soepeler acceptatiebeleid, aangezien bedrijven in deze deelsector minder te kampen hebben met btw-problemen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.