Market Monitor - Staal - Duitsland 2016

Market Monitor

  • Duitsland
  • Metaal,
  • Staal

29 sep 2016

De Duitse staal- en metaalindustrie is sterk afhankelijk van de algemene ontwikkelingvan de Duitse economie.

  • Betere resultaten verwacht in 2016
  • Betalingen gebeuren na 30-45 dagen
  • Meer betalingsachterstand in sommige segmenten

 

 

 

MM_staal_duitsland_overzicht_2016

 

 

 

De Duitse staal- en metaalindustrie (met als belangrijkste deelsectoren de metaalverwerking, groothandel in metaal en ertsen, ijzer en staal) is sterk afhankelijk van de algemene ontwikkeling van de Duitse economie, vooral de prestaties van de  bouwsector en exportgerichte sectoren zoals de machinebouw en autoproductie.

Volgens de Duitse Vereniging van Staal- en Metaalverwerkende Bedrijven groeide de productie in 2015 met amper 0,5% op jaarbasis; voor 2016 wordt een productiegroei van 1-2% verwacht, terwijl het marktklimaat naar verwachting moeilijk zal blijven. In 2015 leidden overcapaciteit en lagere prijzen tot zware concurrentie, met als gevolg een omzet- en margedaling en een waardevermindering van de voorraden. De balansen van veel staal- en metaalbedrijven lieten dan ook een verlies optekenen in 2015, vooral door het feit dat de prijzen vorig jaar scherp daalden. Begin 2016 herstelden de prijzen zich echter; dit betekent dat bedrijven betere resultaten mogen verwachten in 2016, met
betere winstmarges.

Ondanks de voorheen krimpende winstmarges, zijn het algemene vermogen en de liquiditeit van Duitse staalbedrijven beter dan het gemiddelde in de productiesector, met uitzondering van kleine groothandelaren zonder prefab- en/of dienstenactiviteiten voor staal. Banken zijn doorgaans bereid om leningen te verstrekken aan de staal- en metaalsector.

 

 

 

MM_staal_china_prestaties_2016

Men verwacht dat structurele uitdagingen (wereldwijde overcapaciteit, goedkopere invoer vanuit China en andere buitenlandse concurrenten, prijsvolatiliteit, geopolitieke  onzekerheid, hogere energiekosten in Duitsland) voorlopig een risico zullen blijven. Dat gezegd zijnde blijft de Duitse staal- en metaalindustrie veerkrachtig door het concurrentievoordeel, dat te danken is aan zijn hightech producten. De marktspelers blijven vrij optimistisch over de verdere ontwikkeling van de belangrijkste consumptiesectoren voor staal zoals de autosector, bouwsector en machinebouw. Maar bij gebrek aan marktaanpassingen kunnen de economische vertraging in China en de onbevredigende prijsontwikkelingen een verdere negatieve invloed hebben op de exportactiviteiten. Bovendien moet de uiteindelijke afloop van het Volkswagen-schandaal nog worden afgewacht; leveranciers van auto-onderdelen kunnen immers getroffen worden door een lagere vraag en geannuleerde orders.

 

MM_staal_duitsland_voor_nadelen_2016

De voorbije paar maanden zagen we geen verandering in het betalingsgedrag van bedrijven uit de staal- en metaalsector;  betalingen gebeuren na gemiddeld 30 à 45 dagen. Een toename van de betalingsachterstand in enkele moeilijkere segmenten kan echter niet worden uitgesloten: net als op andere markten kampte het leidingen- en buizensegment met orderdalingen en uitgestelde projecten in de olie- en gasindustrie. Die bedrijven zijn nu meer afhankelijk van hun eigen kredietlijnen om hun werkkapitaal/grote voorraden en  potentiële verliezen te  financieren. Een andere deelsector die het moeilijk heeft, is die van de schrootrecyclage. Die heeft immers te lijden onder de lage staalprijzen en kleinere marges. Bovendien kampen kleinere staalhandelaren zonder bijkomende activiteiten zoals prefabricatie en een zwakke verhouding vreemd/eigen vermogen met zware concurrentie en krappe marges. Hoewel we voorzichtiger staan tegenover de voornoemde segmenten, is ons acceptatiebeleid voor de Duitse staal- en metaalindustrie doorgaans vrij positief. Het aantal insolventies in deze sector zal de komende zes maanden naar verwachting niet stijgen. We besteden bijzondere aandacht aan recente financiële informatie (balansen,  tussentijdse cijfers, bankstatus, betalingstermijnen, contractduur, ordervolume, betalingsgedrag).

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.