MENA Landenrapport - Tunesië

Landenrapport

 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

02 jul 2015

De economie zal naar verwachting een bescheiden groei kennen in 2015 en 2016, dankzij een toegenomen vraag vanuit de eurozone.

Economieën in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Atradius STAR rating van het politieke risico*:

Algerije: 6 (matig-hoog risico) - positief
Egypte: 6 (matig-hoog risico) - negatief
Jordanië: 5 (matig risico) - negatief
Koeweit: 3 (matig-laag risico) - stabiel
Marokko: 5 (matig risico) - positief
Saoedi-Arabië: 3 (matig-laag risico) - negatief
Tunesië: 5 (matig risico) - negatief
Verenigde Arabische Emiraten: 3 (matig-laag risico) - positief


* De STAR rating loopt van 1 tot 10, waarbij 1 het laagste risico aangeeft en 10 het hoogste.

De 10 ratingstappen zijn samengevoegd tot 5 algemene categorieën om hun  interpretatie in termen van kredietkwaliteit te vergemakkelijken. Beginnende  vanaf het gunstigste deel van het kwaliteitsspectrum, variëren die categorieën van ‘laag risico‘, ‘matig-laag risico‘, ‘matig risico‘, ‘matig-hoog risico‘ tot ‘hoog  risico‘, met een aparte score gereserveerd voor ‘zeer hoog risico‘.

In aanvulling op de 10-puntsschaal zijn aan elke stap op de schaal  ratingmodifiers verbonden: ‘positief‘, ‘stabiel‘ en ‘negatief‘. Dankzij de  ratingmodifiers is het mogelijk om verder te verfijnen en differentiëren tussen landen in termen van risico.

Klik hier voor meer informatie over de Atradius  STAR rating.

Tunesië

 

 

 

 

MENA_Tunesie_overzicht (NL)MENA_Tunesie_vooruitzichten_prestaties (NL)

 

 

 

 

Politieke situatie

Staatshoofd: President Beji Caid Essebsi (sinds december 2014)
Regeringsleider: Premier Habib Essid (sinds februari 2015)
Regeringsvorm: Coalitieregering van seculiere en Islamitische partijen
Bevolking: 11,1 miljoen (naar schatting)

Een relatief vlotte overgang naar democratie, maar er blijven veel
problemen

Als we kijken naar de resultaten van de zogenaamde ‚Arabische Lente‘, is de overgang naar een parlementaire democratie in Tunesië relatief vlot verlopen. In alle andere betrokken Arabische landen zijn de burgeropstanden en massabetogingen ofwel geëindigd in een burgeroorlog (bijvoorbeeld Libië en  Syrië) ofwel werd de opstand onderdrukt door het leger en de oude elite (bijvoorbeeld Egypte).

In Tunesië verliepen de parlements- en presidentsverkiezingen van oktober 2014 rustig. Een coalitie van vier partijen leidt het land sinds het begin van 2015. Maar spanningen en moeilijke besluitvorming loeren om de hoek bij deze brede coalitieregering, die bestaat uit zowel seculiere als (gematigde) Islamitische partijen. De maatschappelijke en economische omstandigheden verbeteren wordt een enorme uitdaging voor de regering, want de werkloosheid is nog steeds heel hoog en als de regering er niet in slaagt de  algemene levensstandaard te verbeteren, ontstaat er mogelijk opnieuw sociale onrust. De Tunesische economie is fragieler sinds 2011 en net als andere landen in de regio telt het land veel werkloze jonge  mannen die vatbaar kunnen zijn voor radicalisering.

De binnenlandse veiligheidssituatie blijft erg onstabiel, zoals bewezen door twee zware Islamitische terroristische aanslagen, één in maart 2015 in Tunis één in de badplaats Sousse eind juni, waarbij veel toeristen werden gedood. Het risico op nieuwe terroristische aanslagen blijft hoog. Naar schatting 3.000 Tunesiërs hebben gevochten of vechten nog altijd voor IS in Syrië en Libië, en sommige zijn teruggekeerd en vormen een verhoogd veiligheidsrisico. Tunesië heeft ook nog steeds te lijden onder de aanhoudende burgeroorlogen in buurland Libië.

Economische situatie

Zal de groei te lijden hebben onder de dalende toeristencijfers?

 

 

 

MENA_Tunesie_reele_groei_bbp (NL)

 

 

 

De economie zal naar verwachting een bescheiden groei kennen in 2015 en 2016, dankzij een toegenomen vraag vanuit de eurozone. Het bbp groeide met 1,7% bescheiden in het eerste kwartaal van 2015. Maar na de recente terroristische aanslagen ziet het ernaar uit dat het aantal toeristen (dat in 2014 net was gestegen) opnieuw zal dalen, wat een negatief effect kan hebben op het economisch herstel na de overgang naar een democratie. Toerisme is een heel belangrijke factor voor de economie, goed voor zo‘n 7% van de Tunesische economische output en met ongeveer 15% van de beroepsbevolking  rechtstreeks of onrechtstreeks werkzaam in het toerisme, volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het is ook een van de grootste bronnen van vreemde valuta voor het land.

 

 

MENA_Tunesie_begrotingssaldo (NL)

 

 

 

Het begrotingstekort is hoog (4,5% van bbp in 2014) door meer sociale uitgaven en investeringen. Er wordt echter verwacht dat lagere olie- en voedselprijzen de overheidsfinanciën ademruimte zullen geven in 2015 en 2016.

De Tunesische dinar is sinds mei 2014 sterk in waarde gedaald tegenover de Amerikaanse dollar (met ongeveer 20%). Het aanhoudend hoge rekeningtekort blijft wellicht neerwaartse druk op de dinar uitoefenen.

 

 

 

MENA_Tunesie_buitenlandse_schuld (NL)

 

 

De buitenlandse schuld van Tunesië zal naar verwachting nog stijgen, tot 61% van het bbp en 131% van de export en diensten in 2015. De kortlopende schuld in verhouding tot de deviezenreserves was hoog in 2014, met 88%. Tunesië is sterk afhankelijk van buitenlandse financiering en het land krijgt aanzienlijke financiële steun van het IMF, de Wereldbank, Europese landen en de VS. Die steun zal normaal gesproken worden voortgezet, aangezien internationale donoren het lopende overgangsproces naar een stabiel democratisch systeem willen steunen en willen vermijden dat radicaal Islamisme overwaait vanuit Libië.

Meer structurele hervormingen zijn nodig om de economische groei te versnellen en de hoge werkloosheid terug te dringen. Bureaucratie aanpakken, corruptie terugdringen en het belasting- en subsidiestelsel hervormen zijn nodig om de economische omstandigheden te verbeteren. Maar door de huidige politieke en maatschappelijke situatie ziet het ernaar uit dat dat voorlopig een traag proces zal zijn.
 

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.