Market Monitor Bouw 2017 - Frankrijk

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Bouw

14 feb 2017

Volgens de vooruitzichten zouden de bouwactiviteiten in 2017 met 3,4% moeten groeien, dankzij een toename van de residentiële en commerciële bouw.

  • Eindelijk meer bouwactiviteiten in 2016
  • Nog altijd veel betalingsachterstanden
  • Grote spelers zetten onderaannemers onder druk

Er zit eindelijk vaart in de heropleving van de Franse bouwsector. Volgens de Franse bouwfederatie FFB (Federation Française du Bâtiment) lieten de Franse bouwactiviteiten in 2016 een volumegroei van 1,9% optekenen, na acht jaar lang te zijn gedaald. Dit herstel was vooral te danken aan activiteiten op het vlak van residentiële nieuwbouw, die met 7,4% groeide in 2016. Volgens de vooruitzichten zouden de bouwactiviteiten in 2017 met 3,4% moeten groeien, dankzij een toename van de residentiële en commerciële bouw. Een verder herstel wordt mogelijk gemaakt door belastingvrijstellingen voor vastgoedinvesteerders, financiële steun voor mensen die een eerste woning kopen en de aanhoudend lage rentevoeten. Dat gezegd zijnde blijft de heropleving voorlopig fragiel, aangezien de koopkracht van huishoudens onder druk blijft staan en de activiteiten in het segment publieke infrastructuur laag blijven door budgettaire beperkingen.

Gezien de zwakke bouwprestaties en lage vraag van de voorbije jaren, is het geen verrassing dat Franse bouwbedrijven nog altijd met tal van moeilijkheden kampen. De concurrentie blijft zwaar en de prijzen en rentabiliteit blijven laag, hoewel verwacht wordt dat de winstmarges van bedrijven stabiliseren in 2017, dankzij de toegenomen vraag. Dat gezegd zijnde blijven grote spelers hun onderaannemers onder druk zetten: ondanks de opleving zijn banken nog altijd zeer selectief als het op leningen aankomt; de toegang tot kortetermijnleningen blijft dan ook moeilijk. Hierdoor blijft cash een groot probleem voor veel hoofdzakelijk kleine bouwbedrijven.

Hoewel het aantal wanbetalingen in de bouwsector daalde in 2016, blijft het toch vrij hoog. Ook was het betalingsgedrag de voorbije twee jaar behoorlijk slecht te noemen. In 2016 daalde het aantal insolventies, na enkele jaren gestegen te zijn. Deze positieve trend houdt naar verwachting aan in 2017, dankzij de toename van de bouwactiviteiten. Vergeleken met andere Franse sectoren blijft het aandeel van insolventies in de bouwsector groot.

Ondanks de huidige heropleving blijft ons acceptatiebeleid voorzichtig. Toch blijven we onze klanten dekking bieden, wanneer dat redelijk en verstandig is. We volgen kopers op de voet om te anticiperen op mogelijke grote risico’s voor onze klanten. We leggen vooral bouwbedrijven onder de loep die actief zijn in de deelsector publieke bouw en het segment inrichting (isolatie, bepleistering, schrijnwerk, loodgieterij, dakbedekking). Dit laatste segment had zwaar te lijden onder de baisse en blijft kwetsbaar, ondanks de huidige toename op het vlak van nieuwbouw; de inrichting gebeurt immers doorgaans in de laatste fase van de bouwwerkzaamheden.

We kijken vooral naar de cashtoestand en leningfaciliteiten voor kopers, vooral kleine en middelgrote ondernemingen. Diverse belangrijke financiële indicatoren moeten worden geanalyseerd: het activiteitenniveau, de marges en het vermogen om het nodige werkkapitaal te financieren. Hoge financiële kosten zijn een belangrijke indicatie van mogelijke cashdruk.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.