Market Monitor - Staal - Frankrijk 2016

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Metaal,
  • Staal

29 sep 2016

De Franse staal- en metaalsector profiteert van de grotere vraag vanuit de auto-industrie en het feit dat de crisis in de bouwsector lijkt te zijn uitgebodemd.

  • De Franse staal- en metaalsector profiteert van de grotere vraag vanuit de auto-industrie en het feit dat de crisis in de bouwsector lijkt te zijn uitgebodemd. Het Franse segment van de staal- en metaalhandel is sterk geconcentreerd; ongeveer twee derde van het marktaandeel is in handen van dochterbedrijven van grote staalproducenten (Arcelor, Riva) of onafhankelijke grote groepen.
  • De zware concurrentie (op nationaal en internationaal vlak), overcapaciteit en aanhoudend lage prijzen blijven de omzet en marges onder druk zetten, vooral voor kleine staal-/metaalhandelaren, groothandelaren en verwerkende bedrijven. Veel kleine bedrijven kunnen echter een toegevoegde waarde bieden of opereren in nichesegmenten met grotere marges.
  • Staalbedrijven zijn doorgaans in hoge mate afhankelijk van bankleningen, wegens hun hoge kapitaaluitgaven voor upstream activiteiten en/of wegens hun behoefte aan kortetermijnfaciliteiten om hun werkkapitaalvereisten en vooral hun voorraden te financieren. De bereidheid van banken om leningen toe te staan aan de sector kan momenteel als neutraal worden omschreven.
  • De betalingsachterstanden zullen naar verwachting niet stijgen in de tweede helft van 2016 en het aantal insolventies in de staal-/metaalsector is niet overdreven hoog. Dit is vooral te danken aan het feit dat veel staal- en metaalhandelaren en -groothandelaren zich kunnen aanpassen met hun flexibele kostenstructuur. Dat gezegd zijnde hebben gieterijen en staal- en metaalbedrijven die afhankelijk zijn van de olie- en gasindustrie als eindmarkt het momenteel wel moeilijk.
  • Ons acceptatiebeleid blijft voorlopig neutraal. We houden er echter rekening mee dat de omstandigheden in deze sector snel kunnen veranderen, vooral wanneer de dalende omzet en marges niet tijdig worden opgevangen met een voorzichtig kostenbeheer. Daarom houden we bij ons acceptatiebeleid rekening met de sectortrend en de intrinsieke financiële toestand van elke koper en de potentiële steun van kredietgevers. We besteden bijzondere aandacht aan vorderingen, voorraden en structurele flexibiliteit (rationalisering van het toeleveringsnetwerk, diversificatie-inspanningen, aanpassing van het bedrijfsmodel van zuivere handel naar verwerkende activiteiten met het oog op meer toegevoegde waarde en dus grotere marges).

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.