Market Monitor - Staal - Nederland 2016

Market Monitor

  • Nederland
  • Metaal,
  • Staal

29 sep 2016

De Nederlandse staal- en metaalindustrie bestaat vooral uit staalhandelaren en -groothandelaren en is in hoge mate afhankelijk van de binnenlandse economische ontwikkeling, vooral de bouwsector.

  • De sector profiteerde dan ook van de recente heropleving van de bouwsector. Tegelijkertijd nam echter de vraag vanuit de olie- en gasindustrie af.
  • De concurrentie in deze sector blijft zwaar, vooral in het segment van de handel en groothandel. De winstmarges in de staal- en metaalsector zijn over het algemeen klein, maar we verwachten dat ze stabiel zullen blijven in 2016, in lijn met de evolutie van de staalprijzen.
  • Nederlandse staalhandelaren en -groothandelaren zijn sterk afhankelijk van banken om hun voorraden te financieren. Banken zijn nu meer bereid om leningen toe te staan dan in de voorgaande jaren, dankzij het economische herstel; eventuele grote dalingen van de staalprijzen zullen het echter moeilijk maken om extra kredietfaciliteiten te verkrijgen.
  • Betalingen in de Nederlandse staal- en metaalsector gebeuren na gemiddeld 45 dagen. Het betalingsgedrag is vrij stabiel en men verwacht dat het aantal wanbetalingen de komende zes maanden niet zal toenemen.
  • Het aantal insolventies daalde in 2015 en zou moeten afvlakken in 2018. De insolventiegraad in dit segment is vrij laag.
  • Ons acceptatiebeleid voor staal- en metaalhandelaren die profiteren van het herstel in de bouwsector blijft over het algemeen neutraal; voor staal- en metaalbedrijven die minder orders binnenkrijgen van de olie- en gasindustrie hanteren we echter een restrictief acceptatiebeleid. Gezien de verslechtering in dit segment, zijn onze algemene vooruitzichten voor deze sector voorlopig ’matig’. Alle staal- en metaalbedrijven moeten nog steeds nauwlettend worden opgevolgd, gelet op het zeer competitieve bedrijfsklimaat, dat tot kleinere marges of zelfs het verlies van contracten/orders kan leiden voor sommige staal-/metaalbedrijven.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.