Duurzame consumptiegoederen 2018

15/05/2018 Retail presteert minder dan verwacht. Een stand van zaken en de vooruitzichten voor de rest van 2018.

Hoewel de verkoop voor duurzame consumptiegoederen (huishoudtoestellen, meubels en consumentenelektronica) in 2017 op de meeste retailmarkten steeg, blijven marges vaak krap en krimpen ze zelfs verder voor tal van kleine en middelgrote retailers. Een stand van zaken en de vooruitzichten voor de rest van 2018.

Verder kijken dan de verkoopcijfers: redelijke sectorprestaties in Europa

In Frankrijk zorgde het lage consumentenvertrouwen en de lagere verkoop in de eerste helft van 2017 voor kleinere winstmarges. Tegelijkertijd is er zware concurrentie. Vooral kleine en middelgrote retailers ondervonden daarvan de gevolgen en zagen hun rentabiliteit dan ook afnemen. Of zij het in 2018 beter zullen doen, hangt vooral af van hun mogelijkheden om net zoals de grote spelers aan multikanaalstrategieën en online verkoop te doen. Een aantal faillissementen in de sector zal allicht niet uitblijven.

In Duitsland zijn het ook de kleine, fysieke winkels die het moeilijk hebben. Net zoals in Frankrijk hebben de retailers te lijden onder zware concurrentie, en bovendien hebben ze vaker te kampen met wanbetalers. Het aantal insolventies zou niet afnemen in 2018, omdat het maar de vraag is of de kleine retailers het nodige in huis hebben om met e-commerce en grote spelers te concurreren.

In Nederland presteert vooral consumentenelektronica zwak, terwijl de omzet van het woon-woningsegment positievere vooruitzichten heeft. Opnieuw speelt de grote concurrentie een cruciale rol, en dan vooral van buitenlandse winkelketens die de Nederlandse markt betreden. Ook in Nederland blijft het aantal insolventies hoog.

Het Verenigd Koninkrijk kijkt aan tegen een uitdagend jaar, vooral in de meubelsector. Het lage consumentenvertrouwen en de dalende consumptie in combinatie met hogere prijzen dwingen retailers om nieuwe onlinestrategieën uit te werken – wie niet meekan kampt met ernstige problemen. Het aantal wanbetalingen zit in stijgende lijn en zou niet meteen afnemen. Bovendien zou het aantal insolventies stijgen.

Deze vaststellingen gaan op voor nagenoeg heel Europa. In Polen en Denemarken tekenen we matige vooruitzichten op. Alleen in Zweden zijn de vooruitzichten goed.

Verwachtingen buiten Europa

In de Verenigde Staten speelt zich een gelijkaardige situatie af. Ondanks goede verkoopvooruitzichten blijven de winstmarges laag en zitten heel wat gevestigde winkelketens zwaar in de schulden. We verwachten ook hier een toename van het aantal insolventies.

Andere markten vertellen een sterk vergelijkbaar verhaal. Zowel in Australië als India en Indonesië stijgt vooral de online verkoop, waardoor fysieke retailers gedwongen worden om zich aan te passen, en blijven wanbetalingen een probleem. Vermoedelijk zullen kleinere retailers de grootste klappen opvangen.  

Enkel Vietnam heeft goede vooruitzichten: de sector profiteert er van een sterke consumptiegroei, weinig wanbetalingen en dito insolventies.

Gerelateerde content

Kredietverzekering in vraag en antwoord.

De meest gestelde vragen over kredietverzekering beantwoord.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.