Veelbelovende opkomende markten 2019

27/02/2019 In deze infographic schetsen we een beeld van de veelbelovende opkomende markten voor 2019.

Ondanks de toenemende wolken aan het firmament blijven er toch lichtpunten voor exportmogelijkheden in opkomende markten. Bulgarije, Indonesië, Vietnam, Peru en Marokko zijn in 2019 kansrijke markten met sterke groeivooruitzichten en beperkte kwetsbaarheid voor mondiale tegenwind.

Infographic 2019 1-3

Infographic 2019 2-3

Infographic 2019 3-3

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.