Landenrapport: Inzichten in Oost-Europa.

23/11/2017 Risico’s in Oost-Europa: de politieke situatie en de kredietkwaliteit

Met de Brexit-onderhandelingen en het presidentschap van Trump is 2017 is een jaar vol politieke onzekerheid. Niet alleen in West-Europa heeft die politieke situatie invloed op de economische vooruitzichten. Atradius onderzocht hoe het zit met de landen in Oost-Europa en waar de grootste én kleinste risico’s liggen.

Matig risico in Hongarije, Rusland en Turkije

Hongarije, Rusland en Turkije scoren 5/10 op de Atradius STAR-rating (waarbij lager beter is). Dat houdt in dat zij een matig risico hebben wat kredietkwaliteit betreft. De politieke situatie in die landen is dan ook behoorlijk onrustig. Hongarije komt regelmatig in conflict met de Europese Commissie door controversiële beslissingen, zowel op politiek als economisch vlak. Die herhaalde confrontaties van de regering met de EU hebben twijfel gezaaid bij andere Europese lidstaten en internationale investeerders.

In Rusland is er wel sprake van een zekere stabiliteit, maar die gaat ten koste van de democratie. Rusland heeft bovendien een gespannen relatie met de EU en de VS door de crisis in Oekraïne en het Russisch ingrijpen in Syrië. Dat heeft geleid tot sancties, vooral in de vorm van het bevriezen van tegoeden, reisverboden en financiële beperkingen op de lange termijn. Die sancties kunnen grote gevolgen hebben voor de Russische economie, met name voor de herfinancieringscapaciteiten van grote binnenlandse corporaties en banken.

 

Whirling dervish

 

Ook in Turkije heerst er een turbulente politieke situatie. De principes van de rechtsstaat en de rechten van de mens worden verder en verder uitgehold. Bovendien gaat het zuidoosten van het land nog altijd gebukt onder de burgeroorlog in Syrië. Gezien de toegenomen politieke risico’s, de terroristische aanslagen en de gespannen relaties met de EU en de VS, kunnen economische gevolgen niet uitgesloten worden, bijvoorbeeld een ernstige daling van buitenlandse investeringen en consumentenuitgaven. Dat heeft dan weer negatieve gevolgen voor de economische groei, de stabiliteit van de wisselkoers, buitenlandse financieringsmogelijkheden, enzovoort.

Matig-laag risico in Polen, Tsjechië en Slowakije

Maar het is zeker niet allemaal kommer en kwel in Oost-Europa. Polen, Tsjechië en Slowakije krijgen bijvoorbeeld een relatief lage score van 3/10. Hoewel de Poolse economie in Centraal-Europa het hardst getroffen wordt door de Brexit, is de economische groei boven het gemiddelde in de eurozone. Bovendien is de Poolse banksector stabiel, goed gekapitaliseerd, liquide en winstgevend.

In Tsjechië wordt de economie gestimuleerd door een grote binnenlandse vraag, die wordt gevoed door inkomensgroei, dalende werkloosheid en gunstige leenvoorwaarden. Tegelijkertijd zal de exportgroei zich blijven doorzetten dankzij vraag uit de eurozone en een verbeterde internationale concurrentiepositie.

Ook Slowakije heeft een stevige economische positie. De Slovaakse economie groeide in 2016 met 3,3 procent en zou in 2017 en 2018 boven de 3 procent moeten blijven, omdat de binnenlandse vraag, investeringen en de export naar de eurozone hun stevige niveau zullen aanhouden.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.