Raakt de Turkse economische motor oververhit?

10/07/2018 Zwakke Turkse lira verhoogt handelsrisico’s. Turkije staat al een tijdje in de spotlights door de woelige politieke situatie, maar ook op economisch vlak beweegt er heel wat.

Zo herstelde het bruto binnenlands product indrukwekkend snel dankzij belastingverminderingen, werkgelegenheidsstimulansen en kredietondersteunende maatregelen. Keerzijde van de medaille; dit herstel zou ook wel eens voor een oververhitting van de Turkse economie kunnen zorgen, met alle handelsrisico’s van dien.

 

Whirling dervish

 

Mooie liedjes duren niet lang

Ondanks de bovenvermelde maatregelen lijkt het economisch herstel immers van korte duur. Al voor de herverkiezing van president Erdogan wees alles erop dat de inflatie opnieuw toenam, terwijl de groei van het bbp afnam. Als de Turkse overheid haar economisch beleid niet bijstelt, zou het land wel eens serieuze klappen kunnen krijgen, met dit scenario als mogelijk gevolg: 

  • Hoewel Turkije als een veerkrachtige speler bekendstaat, heeft het land weinig reserve en importeert het heel wat olie. De hogere olieprijzen voeren de druk op de wisselkoers dan ook op en zorgen voor een devaluatie van de lira. 
  • De zwakkere lira zorgt er dan weer voor dat importprijzen stijgen, waardoor Turkije op zoek zal gaan naar goedkopere importeurs. Omdat de vraag dan wellicht zal afnemen, is dat slecht nieuws voor de Europese Unie, die nu zo’n 37% van de Turkse invoer voorziet. 
  • Verder kent Turkije nu al een grote buitenlandse schuld en wordt het risico op insolventies alleen maar groter, al verschilt dit per sector. De Turkse banken vertonen bovendien nog wel een vrij gezond beeld, waardoor export-georiënteerde sectoren deels beschermd zijn. 

Impact op verschillende sectoren

Het is opvallend dat het aantal faillissementen vooral hoog ligt in de energie- en productiesectoren. Maar zelfs in die branches zijn er nog steeds heel wat sterke bedrijven. Hoewel Europese handelspartners algemeen mogen uitgaan van een verminderde importvraag en hogere betalingsrisico’s, doen ze er dus goed aan om elk bedrijf individueel te beoordelen.

Lees hier het volledige rapport voor een gedetailleerder beeld over het huidige Turkse economische klimaat.

Gerelateerde content

Kredietverzekering in vraag en antwoord.

De meest gestelde vragen over kredietverzekering beantwoord.

Kredietverzekering verklarende woordenlijst

Deze begrippenlijst is bedoeld als snelle opzoekfunctie en ter verklaring van termen en begrippen die vaak binnen de kredietverzekeringswereld van Atradius gebruikt worden.

Kredietverzekering, onze core business

Een kredietverzekering van Atradius, een eenvoudige en flexibele verzekering die ervoor zorgt dat u steeds wordt betaald voor uw producten en diensten, zelfs bij faillissement van één van uw klanten.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.