Risico's in de bouwsector anno 2018: matig tot redelijk

22/02/2018 De financiële crisis in 2008 heeft de internationale bouwsector sterk door elkaar geschud.

Hoewel de sector momenteel weer de goede kant op lijkt op te gaan, is het herstel in sommige landen nog bescheiden. We geven je een stand van zaken en een overzicht van de huidige risico’s.

België en VS van matig naar redelijk

Laten we beginnen met het goede nieuws. De Belgische bouwsector herstelde zich in 2017 verder, na een dieptepunt bereikt te hebben in 2013. De werkvolumes vertonen een positieve trend, de woningbouw profiteert van de lage rentevoeten en ook de commerciële bouwactiviteiten nemen toe. Voor de toegevoegde waarde verwachten we in 2018 dan ook een groei van 1,3 % en het aantal insolventies zou moeten afvlakken. We hebben de vooruitzichten voor de sector daarom verhoogd van matig naar redelijk.

Ook in de Verenigde Staten  doet de bouwsector het relatief goed. In 2017 breidde die zich verder uit en de expansie zou zich dankzij een solide economische groei moeten doorzetten in 2018. Voorlopig blijft het wel onzeker of de uitgaven voor publieke bouw zullen toenemen, aangezien de Amerikaanse regering de beloofde investeringen in infrastructuur nog niet heeft waargemaakt. Dankzij de stabiele groei in de voorbije jaren zullen we onze risicobereidheid verhogen voor alle segmenten van de sector: residentieel, commercieel, publieke bouw en bouwmaterialen.

De bouwsectoren van Hongarije  en Thailand  vertonen ook een positieve evolutie. De vraag in de Hongaarse bouwsector blijft groot en tegen eind 2017 steeg het aantal ontvangen orders met 110 % op jaarbasis. In Thailand hebben de betere winstmarges onder andere te maken met de lagere prijzen voor bouwmaterialen.

 

 

 

kraan voor nieuwbouw

 

 

 

Bouwsector scoort in veel landen slechts matig

Ondanks het goede nieuws in België, de Verenigde Staten, Hongarije en Thailand, zijn er ook veel landen die slechts matig scoren op het vlak van kredietrisico. De bouwsector vertoont in heel wat landen dan ook dezelfde problemen: zware concurrentie, kleine winstmarges, overheden die laat betalen en een hoger percentage faillissementen. De zwakke financiële prestaties van kleine bouwbedrijven vormen een probleem op nagenoeg elke markt. Het herstel in Frankrijk , Italië  en Spanje  blijft bijvoorbeeld bescheiden en in het Verenigd Koninkrijk  zal het aantal insolventies waarschijnlijk toenemen in 2018. De blijvende onzekerheid zet aan tot extra waakzaamheid.

Gerelateerde content

Kredietverzekering, onze core business

Een kredietverzekering van Atradius, een eenvoudige en flexibele verzekering die ervoor zorgt dat u steeds wordt betaald voor uw producten en diensten, zelfs bij faillissement van één van uw klanten.

Atradius Incasso

Product

Atradius Collections biedt haar incassodiensten aan in elk land, elke tijdzone, valuta en taal, ongeacht waar u of uw debiteur ook in de wereld gevestigd zijn.

Wereldrisicokaart

De Atradius-wereldrisicokaart geeft een overzicht van het risiconiveau van landen over de hele wereld. De kaart is gebaseerd op gegevens die onze afdeling Economisch Onderzoek heeft verzameld ...

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.