2 op 5 bedrijven in Amerika verwachten toename DSO

Persbericht

Namen, 12 September 2017 - 2 op 5 bedrijvenin Amerika verwachten toename in DSO

Meer dan 25% van de waarde van binnenlandse B2B-vorderingen in Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten kan meer dan 90 dagen na de vervaldatum nog steeds niet worden geïnd. Dat meldde een op de twee bedrijven na een bevraging in de genoemde landen. Door de betalingsachterstand van hun binnenlandse B2B-afnemers, moest 35% van de bevraagde bedrijven betalingen aan hun eigen leveranciers uitstellen of specifieke maatregelen nemen om ernstige cashflowproblemen te vermijden.     

Uit de Atradius Payment Practices Barometer van september 2017, een peiling onder B2B-leveranciers in Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten, bleek dat 93% van de respondenten in de bevraagde landen in het afgelopen jaar werd geconfronteerd met laattijdige betalingen van hun binnenlandse B2B-klanten (antwoordpercentage in Europa: 90%). De bedrijven in de Verenigde Staten hebben het meest te kampen met laattijdige B2B-betalers. Het gaat daarbij om 96% van de respondenten, tegenover 93% in Mexico en Brazilië en 89% in Canada. De laattijdige betalingen leidden ertoe dat, wat de respondenten uit de VS betreft, gemiddeld 45% van de factuurwaarde te laat werd betaald. Dat zou onder meer verklaren waarom een op de twee bevraagde bedrijven in de Verenigde Staten vreest dat zijn DSO de komende 12 maanden sterk zal toenemen.

1,5% van de waarde van binnenlandse B2B-vorderingen en 0.6% van de waarde van buitenlandse B2B-vorderingen werden door de respondenten in die regio afgeschreven als oninbaar. Mexico en Brazilië kregen de zwaarste klappen op het vlak van oninbare vorderingen. Voor 50% van de respondenten in Amerika is een faillissement of stopzetting van de handelsactiviteiten van de klant de voornaamste reden voor een afschrijving. Diezelfde reden werd het meest aangehaald door de respondenten in Brazilië (53% van de respondenten). Andere redenen waren het verjaren van de schuld, het mislukken van de invorderingspogingen en het feit dat de klant niet meer opgespoord kon worden (respectievelijk 35%, 34% en 33% van de respondenten). Via de Atradius Payment Practices Barometer wordt ook gepeild naar de voornaamste redenen voor betalingsachterstand bij klanten en naar de mening van de respondenten over de evolutie in betalingspraktijken per deelsector voor de komende 12 maanden. 

Christophe Cherry, Country Director Atradius Belux verklaarde: “De ongeziene onzekerheid in de mondiale economie, met name op het vlak van handelsbeleid, blijkt sterk te wegen op ondernemingen. Dat heeft een invloed op betalingen in Amerika en in de rest van de wereld. De resultaten van ons onderzoek tonen duidelijk aan dat, in het huidige economische klimaat, bedrijven bezorgd zijn over de impact van laattijdige betalingen op hun liquiditeit. Daarom is het van cruciaal belang dat ze zich concentreren op B2B-debiteurenbeheer en op kredietverzekering. Cashflowproblemen, die mogelijk leiden tot een sneeuwbaleffect dat de hele toeleveringsketen treft, kunnen zo worden vermeden."

 

Over Atradius

Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan en heeft antennes in meer dan 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over meer dan 240 miljoen bedrijven over de hele wereld. De producten van Atradius helpen bedrijven zich wereldwijd te beschermen tegen betalingsrisico’s verbonden aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de toonaangevende verzekeraars in Spanje en de hele wereld in kredietverzekering.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.