Atradius maakt resultaat 2015 bekend

Persbericht

Namen, 8 maart 2016 - Atradius laat sterke omzet en verbetering resultaat zien.

Kerncijfers

  • Totale omzet met 5,6% toegenomen tot € 1 717,8 miljoen; sterke groei wereldwijd
  • Omzet uit diensten en overige omzet toegenomen met 6,9% tot € 180,8 miljoen; resultaat uit diensten 93,4% hoger
  • Netto verzekeringsresultaat in 2015 met 8,0% verbeterd tot € 217,7 miljoen
  • Nettowinst 10,6% toegenomen, tot € 178,2 miljoen
  • Bruto combined ratio van 80,6%
  • Eigen vermogen toegenomen met 7,7% tot € 1.500 miljoen

Inkomsten uit verzekeringen

De totale omzet nam met 5,6% toe tot € 1.717,8 miljoen. De premie-inkomsten verbeterden opnieuw gestaag en groeiden met 5,4% tot € 1.537,0 miljoen. Atradius behaalde een solide groei in alle regio’s, met uitzondering van de Nordic landen, die geraakt werden door de energieprijzen en een lagere exportvraag. Over het geheel genomen namen de inkomsten uit verzekeringen in Europa toe met 3,4%. Inkomsten uit verzekeringen in de twee grootste markten waar Atradius actief is – Spanje en Duitsland – namen toe met respectievelijk 2,5% en 3,2%. Zonder deze twee landen namen de inkomsten uit verzekeringen toe met 6,6%.

Verzekeringsresultaat

De schadequote eindigde op een solide 43,5% en het bruto verzekeringsresultaat bedroeg in 2015 € 320,6 miljoen, vergeleken met € 357,5 miljoen in 2014. Het netto verzekeringsresultaat groeide met 8,0% tot € 217,7 miljoen in 2015, tegenover € 201,6 miljoen in 2014.

Resultaten voor niet-verzekeringsproducten

De resultaten uit diensten namen in 2015 93,4% toe tot € 8,0 miljoen (€ 4,1 miljoen in 2014). Het netto investeringsresultaat van € 36,0 miljoen was lager dan in 2014 (€ 37,8 miljoen).

Solvency II

Grupo Catalana Occidente (GCO), het moederbedrijf van Atradius, heeft het partieel  intern model voor de bedrijfsactiviteiten voor kredietverzekering en garantiestellingen formeel ter goedkeuring ingediend bij het College van Toezichthouders. De gereguleerde entiteiten van Atradius zijn zowel onder de Solvency II standaardformule als onder het interne kapitaalmodel, dat nog onderhevig is aan wettelijke goedkeuring, goed gekapitaliseerd.

Vooruitzichten

De verwachting is dat het bedrijfsklimaat voor 2016 uitdagend zal blijven. In opkomende economieën wordt verwacht dat de economische groei onder druk zal blijven staan door de vertragende Chinese economie en lage grondstofprijzen. In Europa wordt verwacht dat het trage herstel van de eurozone zal aanhouden. De solide verbetering in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zou moeten doorzetten. Atradius plant op nieuwe en innovatieve manieren haar dienstverlening vanuit een product- en dienstenperspectief aan te scherpen en haar bedrijfsstructuur te optimaliseren om de efficiëntie verder te verbeteren.

Isidoro Unda, CEO van Atradius, licht toe: “Onze klanten staan op de eerste plaats. Wij streven ernaar om hen een hoge kwaliteit dienstverlening te bieden en hun handel te ondersteunen door hen te helpen hun vorderingen te beschermen tegen wanbetaling. Wij willen elke dag opnieuw het verschil voor hen maken. Dit betekent het leveren van waardevolle informatie, efficiënte tools, lokale ondersteuning op maat in hun internationale markten en dekking die hun blootstelling aan wanbetaling door hun afnemers verkleint. We streven er echter altijd naar te excelleren en zullen trachten nog verder te verbeteren in 2016 en de jaren daarna.”’
 

Over Atradius

Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

Voor meer informatie
Atradius      
Corporate Communications & Marketing 
Patrick Van der Avert
Tel. +32 (0)3 202 44 73   
Gsm. +32 (0)477 790 772   
E-mail: patrick.van.der.avert@atradius.com

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.