Persbericht Andreas Tesh opnieuw verkozen tot Voorzitter ICISA juni 2015

Persbericht

Namen 18 Juni 2015 - Andreas Tesch herverkozen als voorzitter van ICISA - Meer vraag naar kredietverzekeringen in 2014

De leden van de International Credit Insurance & Surety Association (ICISA) verkozen Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius N.V., opnieuw tot voorzitter van ICISA voor de periode 2015-2016.

In 2014 namen de kredietverzekeringspremies van de leden van ICISA met 2,95% toe en stegen de verzekerde volumes met 11,9% (de leden van ICISA zijn samen goed voor 95% van alle kredietverzekeringen wereldwijd).

Dhr. Tesch bevestigt: “De dalende gemiddelde premievoet geeft aan dat er een felle concurrentiestrijd woedt. De kredietverzekeringsleden van ICISA blijven evenwel mooie resultaten boeken, die zelfs beter zijn dan voor de crisis, met 34,6% meer inkomsten uit premies en een toename van de verzekerde exposure met 29,1%.”

En er is meer goed nieuws: “Steeds meer ondernemingen, ook KMO’s, erkennen dat een kredietverzekering niet louter een verzekeringsproduct is, maar nog andere voordelen biedt. Dankzij een kredietverzekering krijgen ondernemers sneller toegang tot bankfinancieringen en hebben ze een beter inzicht in de markt, zodat ze zware verliezen kunnen vermijden.”

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan en heeft antennes in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven over de hele wereld. De producten van Atradius helpen bedrijven zich wereldwijd te beschermen tegen betalingsrisico’s verbonden aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een toonaangevende leider in Spanje en op internationaal vlak voor kredietverzekering.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.