Landenrapport Peru

Landenrapport

 • Verenigde Staten
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

02 mrt 2015

De lagere basisrentes, een sterke vraag van consumenten/investeerders en overheidsinvesteringen in infrastructuurprojecten zullen naar verwachting in 2015 de economische groei versnellen met 4,4 %.

Zuid-Amerikaanse landen:

Atradius STAR rating van het politieke risico*:

Argentinië: 8 (hoog risico) - stabiel
Brazilië: 4 (matig-laag risico) - negatief
Chili: 3 (matig-laag risico) - stabiel
Colombia: 4 (matig-laag risico) - stabiel
Peru: 4 (matig-laag risico) - negatief

* De STAR rating loopt van 1 tot 10, waarbij 1 het laagste risico aangeeft en 10 het hoogste. De 10 ratingstappen zijn samengevoegd tot 5 algemene categorieën om hun interpretatie in termen van kredietkwaliteit te vergemakkelijken.  Beginnende vanaf het gunstigste deel van het kwaliteitsspectrum, variëren die categorieën van ‘laag risico‘, ‘matig-laag  risico‘, ‘matig risico‘, ‘matig-hoog risico‘ tot ‘hoog risico‘, met een aparte score gereserveerd voor ‘zeer hoog risico‘. In aanvulling op de 10-puntsschaal zijn aan elke stap op de schaal ratingmodifiers verbonden: ‘positief‘, ‘stabiel‘ en  ‘negatief‘. Dankzij de ratingmodifiers is het mogelijk om verder te verfijnen en differentiëren tussen landen in termen van risico.

 

ZA_Peru_overzicht (NL)

 

ZA_Peru_vooruitzichten_prestaties (NL)

Politieke situatie

Staatshoofd/regeringsleider: President Ollanta Humala (sinds juli 2011)
Regeringsvorm: Republiek
Bevolking: 30,8 miljoen (naar schatting)

Over het algemeen stabiel, maar sociale conflicten houden aan

De presidentsverkiezingen van 2011 hebben geleid tot een overwinning voor de alliantie Gana Peru (Peru Wint), onder leiding van Ollanta Humala, een voormalig legerofficier. Ondanks het oorspronkelijk links programma toonde de regering Gana Peru zich pragmatisch en zette ze het economisch beleid van de vorige regering voort, met meer nadruk op het aanpakken van sociale problemen.

Ondanks de aanzienlijke economische vooruitgang van de afgelopen jaren, kampt het land nog steeds met een hoge armoedegraad en een bijzonder grote inkomensongelijkheid, vooral tussen de kuststreken en het binnenland. Sociale conflicten vlammen nog steeds op, vooral in de vitale mijnbouwsector. Het gebrek aan een doeltreffende overheidscontrole in sommige afgelegen gebieden blijft een uitdaging voor de regering, want dit maakt de weg vrij voor illegale handelspraktijken (smokkel, cocaïneteelt) en voor een aantal radicale groeperingen die de sociale onrust  aanwakkeren en het bedrijfsleven verstoren.

Economische situatie

Groei zal naar verwachting opnieuw toenemen in 2015

landPeru3 (Image)

De kleine, open Peruaanse economie is sterk afhankelijk van mineralen (koper, goud, olie en gas), die goed zijn voor meer dan 60 % van de export. Die afhankelijkheid en de omvangrijke informele economie (meer dan 50 % van de arbeidskrachten), evenals een welig tierende corruptie en een slecht beleid in de overheidssector maken de  economische structuur van Peru vrij zwak.

Tussen 2010 en 2013 heeft Peru elk jaar een hoge groei van het bbp laten zien van rond de 6 % of meer. In 2014 vertraagde de groei tot 2,7 %, voornamelijk als een gevolg van de gedaalde grondstoffenprijzen. Toch heeft de regering, dankzij een sterke fiscale positie met geregeld begrotingsoverschotten en een lage staatsschuld van minder dan 20 % van het bbp, ruimte om de groei te stimuleren en uitgaven te doen voor kapitaalinvesteringen en sociale programma‘s.

ZA_Peru_begrotingssaldo (NL)

In 2014 steeg de inflatie tot boven het streefpercentage van 1 % - 3 % van de Centrale Bank, maar deze zal naar verwachting weer onder de 3 % komen in 2015, doorde lagere olieprijzen. Om de groei te ondersteunen heeft de Centrale Bank sinds half 2014 de basisrente verschillende keren verlaagd, recent nog tot 3,25 % begin 2015. Die maatregel, samen met de voltooiing van twee grote mijnbouwprojecten, een sterke vraag van  consumenten/investeerders en overheidsinvesteringen in infrastructuurprojecten (energie, huisvesting, sanitaire voorzieningen), zullen naar verwachting in 2015 de economische groei versnellen met 4,4 %.

Om de hoge groeipercentages te ondersteunen, moet de regering de structurele hervormingen versnellen (bijvoorbeeld zorgen voor minder bureaucratie binnen het belastingstelsel, een versterking van het rechtssysteem, versoepeling van de arbeidsmarkt, verbeteringen in infrastructuur/onderwijs). De regering Humala heeft al vooruitgang geboekt, maar verdere stappen zouden lastig kunnen worden omdat de regering geen absolute meerderheid in het parlement heeft.

Stevige buitenlandse financiële positie

ZA_Peru_buitenlandse_schuld (NL)

De liquiditeit van Peru is erg sterk, met deviezenreserves tot meer dan 18 maanden importdekking - meer dan voldoende om de behoeften aan buitenlandse financiering te dekken. De solvabiliteit is onder controle, ondanks het feit dat de particuliere sector meer leent in het buitenland, want voor 2015 zal de buitenlandse schuld naar verwachting 26 % van het bbp bedragen en is de betalingscapaciteit beheersbaar met 15 %. De tekorten op de lopende rekening zijn matig en worden voor een groot deel, maar niet meer helemaal, gedekt door directe buitenlandse investeringen in de minerale/mijnbouwsector. De solide liquiditeit en solvabiliteitsratio zorgen ervoor dat Peru goed  bestand is tegen externe economische schokken.

Er blijven nog een aantal risico‘s bestaan

De belangrijkste risico‘s voor de economische vooruitzichten van Peru zijn een harde landing van de Chinese economie en toenemende sociale onrust in de mijnbouwsector, die een negatieve invloed zouden hebben op het   investeringsklimaat. Tegelijk is de kleine, maar goed gekapitaliseerde en gesuperviseerde financiële sector van Peru in hoge mate ’dollarized’ (dat wil zeggen dat voor grote transacties en spaarbedragen de voorkeur wordt gegeven aan Amerikaanse dollars), waardoor de sector blootgesteld blijft aan een mogelijk valutarisico.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.