Veelbelovende opkomende markten voor 2018

Economische Rapporten

 • Colombia,
 • Costa Rica,
 • Tsjechië,
 • India,
 • Indonesië,
 • Marokko,
 • Panama,
 • Vietnam
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering

12 jan 2018

Het economisch herstel van opkomende markten zal in 2018 naar verwachting verder aan kracht winnen.

Verdere verkrapping van het monetaire beleid en een vertraging van de Chinese economie vormen neerwaartse risico’s die tot enige volatiliteit en onzekerheid voor bedrijven in opkomende landen kunnen leiden. Toch zijn er een aantal markten die minder gevoelig zijn voor deze wereldwijde risico’s en waarvan wij verwachten dat ze in 2018 goed zullen presteren. De meest veelbelovende markten voor dit jaar zijn Colombia, Costa Rica, India, Indonesië, Marokko, Panama, Senegal, Tsjechië en Vietnam.

 

 

 

 

 

 

 

Opkomende markten winnen aan kracht

Een aantrekkende wereldhandel, hogere grondstoffenprijzen, gunstige externe financierings-condities en ondersteunend binnenlands beleid in een aantal belangrijke markten hebben in 2017 het herstel in opkomende markten bevorderd. Voor alle opkomende markten gezamenlijk is de economische groei toegenomen van 3,6% in 2016 tot 4,4% in 2017. We verwachten voor 2018 dat de groei in de regio verder stijgt tot 4,7%.

Hoewel het algemene beeld voor 2018 optimistischer is, blijven dit jaar toch een aantal risico’s bestaan die de vooruitzichten negatief kunnen beïnvloeden. Een onverwachte snelle verkrapping van het monetaire beleid in de Verenigde Staten en een onverwacht snelle vertraging van de Chinese economie kunnen voor problemen zorgen. Daarom is het bij het bepalen van de meest veelbelovende opkomende markten onverminderd van belang om naar economieën te kijken die een sterke, binnenlands gedreven groei hebben en in staat zijn om externe schokken op te vangen.

Waarom zijn deze markten zo kansrijk?

Door binnenlandse vraag gedreven groei – De groei van het bbp wordt voornamelijk gevoed door particuliere consumptie en investeringen in vaste activa. Verder zorgen voldoende externe buffers en een flexibele wisselkoers ervoor dat het risico van wereldwijde volatiliteit wordt beperkt.

Ondersteunend beleid – Stabiele politieke en institutionele omstandigheden zijn belangrijk. Door het verbeteren van het macro-economische beleid in een aantal landen nemen de kansen toe, met name in de Aziatische economieën van India, Indonesië en Vietnam.

Gunstige demografie – Deze landen hebben over het algemeen een jonge en groeiende bevolking die wordt gekenmerkt door een groeiende middenklasse. Dit geeft een impuls aan de consumptie en verhoogt de vraag naar investeringen en import.

De best presterende sectoren in deze markten

Kijk voor meer info hierover in onderstaande publicatie.

 

 

 

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.