Wij begeleiden u door deze uitdagende tijden, als partner.

De Covid -19 pandemie is een crisis die ongetwijfeld een zware en langdurige impact zal hebben op de Belgische economie. Daarom hebben wij de afgelopen dagen intensief overleg gepleegd met de Belgische federale overheid, Assuralia en de andere kredietverzekeraars om te bespreken hoe we een mogelijke destabilisatie van de economie zouden kunnen minimaliseren.
 
Het resultaat van deze onderhandelingen heeft geleid tot een herverzekeringsprogramma waardoor de kredietverzekeraars meer limieten kunnen aanhouden voor onze Belgische klanten, zelfs wanneer die debiteuren duidelijk in crisis verkeren door de Covid-19 pandemie. Atradius is verheugd over de uitkomst van deze besprekingen. De Europese Commissie heeft op vrijdag 15 mei dit programma van Belgische staatssteun bekrachtigd.

Lees hier het persbericht voor meer info.    

FAQ Vragen en antwoorden over het herverzekeringsprogramma

Aarzel niet ons te contacteren mocht u nog andere vragen hebben.

Welke klanten zullen gebruik kunnen maken van dit herverzekeringsprogramma?

Dit programma is toegankelijk voor elke in België gedomicilieerde kredietverzekerde onderneming (met uitzondering van buitenlandse medeverzekerden) die verzekerd is bij een in België gevestigde verzekeraar.  Dit gaat eveneens op voor klanten met een garantiecontract.

Ook verzekerde klanten die vorderingen innen voor 3de partijen (bijvoorbeeld factoringmaatschappijen) komen in aanmerking.

Biedt het programma enkel steun op de limietbeslissingen op Belgische debiteuren?

Neen, elke debiteur in België en in het buitenland van een Belgische klant, die in aanmerking komt voor het programma, valt onder de bescherming van het herverzekeringsprogramma.

Welke vorderingen vallen onder dit programma?

Het herverzekeringsprogramma is van toepassing op leveringen van goederen en diensten met vervaldagen vanaf 27 maart 2020 voor de transacties van de voorbije drie maanden, gezien de krediettermijn meestal tussen de 60 en 90 dagen bedraagt.

Ook de nieuwe transacties vanaf 27 maart 2020 worden opgenomen in het herverzekeringsprogramma.

Er is dus sprake van een verzekeringsjaar van 01/01/2020 tot 31/12/2020.

Is dit enkel geldig op door de kredietverzekeraar besliste kredietlimieten?

Neen, ook vorderingen die gedekt zijn door beslissingen via blinde dekking of door toepassing van een vorm van zelfbeoordeling komen voor het programma in aanmerking.

Welke claims zullen in dit programma gedekt worden?

Schadebetalingen op gedekte vorderingen veroorzaakt door insolventie, vermoedelijke insolventie of politiek risico komen in aanmerking voor het programma.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraars tegenover de overheid?

De verzekeraars engageren zich om geen gegroepeerde acties te doen op bijvoorbeeld sectorniveau of portefeuilleniveau en zullen elke debiteur op een case by case basis blijven beoordelen.

We blijven limieten geven aan debiteuren die per eind 2019 financieel performant waren.

Slechts in uitzonderlijke gevallen zullen bestaande limieten kunnen worden verlaagd of ingetrokken; bijvoorbeeld wanneer de klant de limiet niet meer nodig heeft, er wanbetalingen gemeld worden, een faillissement nakend is, …

Kan nu geen enkele limiet meer verlaagd of ingetrokken worden?

Toch wel, de verzekeraars engageren zich om limieten op debiteuren aan te houden die enkel door de Coronacrisis geïmpacteerd werden, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen limieten wel verlaagd of ingetrokken worden.

We blijven uiteraard onze preventieve rol spelen en wanneer een limiet niet meer nodig is of de tekenen zo duidelijk zijn dat volgende betalingen onmogelijk worden of faillissement of aanvraag concordaat zullen volgen, dan kunnen uitzonderlijk limieten worden verlaagd of ingetrokken.

Kunnen er nog nieuwe limieten worden aangevraagd?

Ja, ondanks de moeilijke economische omstandigheden zullen wij elke nieuwe aanvraag bekijken en waar mogelijk toestaan. We houden zoveel mogelijk rekening met onze positie d.d. 31/12/2019 maar nemen uiteraard nieuwe beschikbare negatieve informatie mee in ons beslissingsproces.

Ook een gedeeltelijke limietaftekening behoort tot de mogelijkheden wanneer de kredietlimietaanvraag bijvoorbeeld niet in verhouding zou staan tot de totale omzet of netto waarde van de debiteur.

Kan ik vandaag nog een nieuwe kredietverzekering afsluiten bij Atradius?

Als ik vandaag nog geen kredietverzekering heb, maar nu wel een kredietverzekering bij Atradius wil afsluiten, valt deze polis dan ook onder de bescherming van het programma?

Ja, het herverzekeringsprogramma stelt ons in staat om bestaande dekkingsverplichtingen te handhaven en ook nieuwe verplichtingen aan te gaan, ondanks de aanzienlijk toegenomen risico's op wanbetaling.

Beperking economische gevolgen

De uitbraak van het coronavirus vormt een ernstige bedreiging voor de wereldwijde groei. De gevolgen van de zwakte van de financiële markten en de verstoring van het dagelijkse leven in de hele wereld zullen ongetwijfeld leiden tot lagere consumentenbestedingen en investeringen, naast verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketen. We verwachten nu dat de wereldwijde economische groei mogelijk zal vertragen tot 0% in 2020.

Een verdere toename van de maatregelen om het coronavirus in te dammen heeft een groot deel van de Belgische economie tot stilstand gebracht en zal vermoedelijk een diepe recessie veroorzaken. Wij verwachten dat het BBP in 2020 zal dalen en dat het aantal faillissementen sterk zal toenemen. Inperkingsmaatregelen, verstoringen van de toeleveringsketen en een wereldwijde recessie in de eerste helft van 2020 zullen de Belgische industrie mogelijk een jaar van productievermindering brengen.  Een uitgebreid financieel pakket, zoals reeds snel werd aangekondigd door de overheid en dat nu verder ondersteund wordt door dit herverzekeringsprogramma, zal zeker helpen om de economische gevolgen te beperken.

Atradius blijft uw business ondersteunen

Toegang tot uw accountteams via telefoon, e-mail en online diensten.

Met de verspreiding van het coronavirus over de wereld nemen we maatregelen om de gezondheid en veiligheid van ons personeel te beschermen en de potentiële verspreiding van het virus te beperken. We blijven open en blijven uw business ondersteunen. Onze accountteams werken op afstand en zijn beschikbaar via telefoon, e-mail, WebEx of andere online conferentiediensten.

De afgelopen weken hebben we er alles aan gedaan om onze service zo vlot mogelijk te laten verlopen. Mogelijk ervaart u echter wat vertraging in onze antwoorden. We willen u alvast bedanken voor uw geduld in deze moeilijke tijden.

Het Atradius Team

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.