Landenrapport Australië

Landenrapport

 • Australië
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 jan 2016

Het aantal faillissementen zal in 2016 verder toenemen, met 6%.

Australië jan 2016 kerncijfers

Vooruitzichten prestaties Australische sectoren

Australië jan 2016 vooruitzichten

De insolventieomgeving

Stijging van het insolventiepeil in 2015
Hoewel Australië een recessie grotendeels heeft kunnen vermijden, is de insolventie bij bedrijven in 2008 en 2009 toch sterk toegenomen. Het niveau ervan is tussen 2010 en 2013 historisch hoog gebleven, om vervolgens in 2014 plots met 18,7% te zakken. Toch is de verwachting over 2015 dat het insolventiepeil bij bedrijven weer is toegenomen, met 10%, voornamelijk door de huidige problemen in de mijnbouwsector en de verminderde vraag uit China. Het aantal faillissementen zal in 2016 verder toenemen, met 6%.

Australië jan insolvatiepeil 2016

Economische situatie

Economische groei zal in 2016 waarschijnlijk beperkt blijven

China jan 2016 Rëele groei bbp

Economische groei zal in 2016 waarschijnlijk beperkt blijven. Na het afronden van enkele grootschalige projecten namen investeringen in de mijnbouw in 2014 af. Maar de lage rentevoeten en een aanzienlijke stijging van de vastgoedprijzen, vooral in Sydney, maakten dat de huizenmarkt weer opbloeide. Omdat het beschikbare inkomen voor huishoudens toenam, gingen de consumptie-uitgaven op datzelfde ogenblik omhoog. In 2014 kreeg de economische groei een boost dankzij het toegenomen productievolume en een stijging in de export van bulkgoederen. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij de ruime investeringen die de afgelopen jaren in de productiecapaciteit zijn gedaan.

Hoewel de export van bulkgoederen in 2015 verder is blijven toenemen, heeft deze de economische groei toch niet in dezelfde mate kunnen ondersteunen. Sinds juni 2014 vertonen de prijzen voor grondstoffen immers een sterk dalende lijn. Tegelijk zijn de consumptie-uitgaven en de bedrijfsinvesteringen buiten de mijnbouwsector (die samen goed zijn voor twee derde van het bbp) niet voldoende gegroeid om voor een volledig economisch herstel te kunnen zorgen: verwacht wordt dat de groei van het Australische bbp zal vertragen tot 2,3% in 2015 en 2,1% in 2016.

Stabiele groei in particuliere consumptie

China jan 2016 Rëele particuliere consumptie

In 2014 nam de consumptie sneller toe dan het inkomen waarover huishoudens konden beschikken. Dit had te maken met het feit dat zij hun financiële situatie, ondanks de relatief beperkte inkomensgroei, als gunstig inschatten. Gezien de beperkte loonstijging in 2015 wordt verwacht dat de particuliere consumptie in 2016 met 3,1% zal toenemen.

Met een monetair beleid dat erop gericht was de rentevoeten laag te houden, heeft de Australische centrale bank de particuliere consumptie en de woningbouw in 2015 kunnen ondersteunen. De reeds lage basisrente van 2,5% in 2014 is tijdens de eerste helft van 2015 tweemaal verlaagd tot 2,0% en staat daarmee op zijn laagste koers sinds 20 jaar. Tijdens het vierde kwartaal van 2015 liet de centrale bank doorschijnen dat zij deze aanpak in 2016 waarschijnlijk door zal zetten, vooral omdat de inflatie zich hiertoe leent. De consumentenprijsinflatie zakte in 2015 tot 1,5%, een cijfer dat ook in 2016 wellicht slechts licht zal stijgen tot 1,9%.

De werkloosheid groeide van 5,2% in 2012 naar 6,1% in 2014, omdat de structurele overgang van investeringen in de mijnbouw naar de export van mijnbouwproducten is uitgemond in frictiewerkloosheid die pas na verloop van tijd zal zijn weggewerkt. Volgens de verwachtingen zal de werkloosheid in 2016 rond de 6% blijven schommelen.

Investeringen in de mijnbouw en andere sectoren zullen verder afnemen

Australië jan 2016 reële investeringen

Nu enorme projecten rond LNG op hun einde lopen, zal het investeringsniveau in de mijnbouw waarschijnlijk nog meer dalen. Voor 2015 - 2016 wordt een daling voorspeld van 25%, voor 2016 - 2017 een van 30%, wat inhoudt dat de groei van het bbp tussen 2015 en 2017 zo‘n 4% lager zal uitvallen.

Er zijn massaontslagen gevallen, activa hebben een enorme waardevermindering ondergaan en/of projecten moesten worden uitgesteld. Er vinden zo goed als geen verkenningsactiviteiten meer plaats. Daarbij komt dat bouwbedrijven en bedrijven die als dienstverleners optreden voor de mijnindustrie – zoals kleine luchtvaartmaatschappijen die kompels vervoeren, restaurants en andere horecazaken – ook de gevolgen dragen. Het lijkt erop dat zich in deze sector een enorme schifting zal voordoen, waarna alleen nog de grote spelers die financieel gezond zijn, hoge productievolumes aankunnen, efficiënt en tegen lage prijzen werken op middellange termijn kunnen overleven.

Australië jan 2016 industriële productie

Hoewel de rentevoeten historisch laag staan, blijft het investeringsniveau buiten de mijnbouwsector erg bescheiden. Veel Australische ondernemingen vinden de economische toestand momenteel bevredigend, maar niet goed genoeg om ineens meer te gaan investeren. De onzekerheid over hoe de economie en het bedrijfsleven zich in de toekomst zullen ontwikkelen houdt aan, wat maakt dat veel bedrijven nieuwe kapitaaluitgaven vooralsnog uitstellen tot het moment dat de vraag duidelijk aantrekt.

De reële investeringen in vaste activa zijn in 2014 met 1,9% gekrompen. De daling deed zich voor in de kapitaaluitgaven voor de mijnbouw maar ook voor andere sectoren. Deze neerwaartse trend zette zich met een afname van 4,4% voort in 2015. Voor 2016 wordt nogmaals een terugval van 2,1% verwacht. Om ook na de explosieve groei van mijnbouwactiviteiten tijdens de overgangsfase op termijn tot een duurzame economische groei te komen, zal er fors meer moeten worden geïnvesteerd in andere sectoren.

De Australische dollar zal volgens de verwachtingen
verder aan waarde verliezen

Sinds eind 2014 heeft de waardevermindering van de Australische dollar positieve gevolgen gehad voor het toerisme en andere exportgerichte bedrijfstakken zoals de productie en de landbouw. Toch is het huidige niveau van waardevermindering nog onvoldoende om tot een evenwichtige groei te komen. Het is dan ook noodzakelijk en het ziet ernaar uit dat de munt nog verder aan waarde zal verliezen.

 

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.