Market Monitor - Chemie - India 2016

Market Monitor

  • India
  • Chemie/Farmacie

21 jul 2016

De vooruitzichten voor de Indiase chemische sector blijven positief, maar er zijn echter enkele liquiditeits- en solventieproblemen bij bedrijven die actief zijn in de handel in chemische stoffen.

  • De vooruitzichten voor de Indiase chemische sector blijven positief; de groei van belangrijke eindgebruikers (bijvoorbeeld bouw, auto’s, verpakkingen en elektronica) zou de vraag moeten stimuleren en investeringen door buitenlandse chemiebedrijven zouden toenemen doordat de procedures en regels vereenvoudigd zijn. Tegelijkertijd groeit de export door het toenemende internationale concurrentievermogen van Indiase chemiebedrijven.
  • De overheid heeft enkele maatregelen aangekondigd om het concurrentievermogen van de sector te verbeteren. Men verwacht dat ‘Make in India’ een sleutelrol zal spelen bij enkele van de belangrijkste initiatieven om de groei van de sector te stimuleren. Onderzoek en ontwikkeling kunnen op veel overheidssteun rekenen.
  • De Indiase consumptie van chemische producten per hoofd van de bevolking ligt nog altijd ver onder het gemiddelde van de wereld. Dat wijst op een enorm groeipotentieel voor deze sector, gezien de stijgende inkomens en verstedelijking. De segmenten gespecialiseerde chemicaliën en farmaceutica zouden de belangrijkste groeisegmenten moeten blijven.
  • De overheid moet de infrastructuur en het klimaat voor bedrijven verder verbeteren om internationale en Indiase bedrijven nog meer te doen investeren in faciliteiten voor de verwerking van chemicaliën in India. Het tekort aan hoogopgeleide werknemers en de technologische achterstand blijven een probleem. Voor binnenlandse spelers blijft de goedkopere import en volatiele munt een risicofactor.
  • De gemiddelde betalingstermijn in de Indiase chemische sector is 90-120 dagen. Het aantal betalingsachterstanden en insolventies was stabiel in 2015 en zou niet moeten stijgen in 2016. We zien echter enkele liquiditeits- en solventieproblemen bij bedrijven die actief zijn in de (groot-)handel in chemische stoffen. Daarom hanteren we een voorzichtiger acceptatiebeleid voor dit segment dan voor de producenten van chemicaliën.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.