Market Monitor - Focus op machine industrie - Duitsland

Market Monitor

  • Duitsland
  • Machines/Engineering

31 jul 2015

Voor 2015 verwacht men dat de productie met ongeveer 2% zal groeien en dat het aantal insolventies verder zal dalen in 2015, met ongeveer 5% op jaarbasis.

  • Dalende marges door de steeds grotere concurrentie
  • Daling van 5% verwacht voor het aantal insolventies in de sector in 2015
  • Deelsectoren papier/drukkerij en zonnepanelen blijven met problemen kampen

De Duitse machinesector/machinebouw deed het vrij goed in 2014. Volgens de Duitse vereniging van machinebouwers VDMA steeg de reële omzet met 1,9% en de nominale productie met 2,2% op jaarbasis. De export steeg met 1,7%, terwijl de binnenlandse verkoop met 3,8% steeg. 84,7% van de capaciteit werd benut. In de periode van maart tot mei 2015 werd 3% minder orders ontvangen op de binnenlandse markt, terwijl op buitenlandse markten 1% meer orders werd binnengehaald. Voor 2015
verwacht men dat de productie met ongeveer 2% zal groeien, evenveel als in 2014.

De handel met Rusland bleef lijden onder de crisis in Oekraïne; in het eerste kwartaal van 2015 daalde de export met 28% op jaarbasis. In 2013 was Rusland nog de op drie na grootste exportmarkt voor Duitse machines. Nu staat het op de tiende plaats. Het grootste probleem bij de verkoop van machines aan Rusland is van financiële aard: in veel gevallen kunnen reeds bestelde machines waarvoor al een voorschot werd betaald, niet worden geleverd, omdat Russische klanten de financiële middelen  ontberen om het resterende bedrag te betalen. Dat gezegd zijnde konden de meeste machine-exporteurs met een sterke focus op Rusland hun teruglopende omzet in ieder geval deels compenseren door de export naar de EU, VS en Azië op te drijven en zo hun verliezen te beperken. Sommige kleine bedrijven die afhankelijk zijn van de handel met Rusland en die reeds voor de crisis
in Oekraïne met financiële moeilijkheden kampten, hebben het nu echter nog moeilijker.

Duitse machinebouwers hebben doorgaans weinig schulden en hoeven dan ook niet veel bankleningen aan te gaan. De meeste bedrijven kunnen gezonde financiële cijfers voorleggen, al werd de afgelopen 12 maanden een algemene daling van de winstmarges vastgesteld. Dat is vooral het gevolg van de steeds zwaardere concurrentie, vooral vanuit China. Chinese machinebouwers maken machines van steeds betere kwaliteit, waardoor Duitse bedrijven hun prijzen moeten verlagen. Daarnaast had de sterk teruggelopen handel met Rusland ook gevolgen voor de marges; getroffen machinebouwers moesten immers hun bedrijven daar sluiten en op andere markten investeren ter compensatie  daarvan.

In vergelijking met andere Duitse sectoren is het betalingsgedrag en het aantal wanbetalingen/insolventies in de machine-/ engineering-sector nog altijd goed. Men verwacht dat het aantal meldingen van niet-betaling laag zal blijven en dat het aantal insolventies verder zal dalen in 2015, met ongeveer 5% op jaarbasis.

Ons acceptatiebeleid blijft doorgaans soepel en onze blootstelling aan deze sector neemt toe. We vragen nog steeds om financiële gegevens zoals balansen, kwartaalrapporten, vooruitzichten en bankverbintenissen om de kredietwaardigheid van kopers in deze sector te bepalen. Soms raden we een eigendomsvoorbehoud of ander soort zekerheid aan onze klanten aan.

Dat gezegd zijnde is voorzichtigheid geboden bij machinebouwers die betrokken zijn bij de problematische deelsectoren zonnepanelen en papier/drukkerij. Het segment papier/drukkerij
kampt met structurele problemen, aangezien de maatschappij in het algemeen steeds ‘digitaler’ wordt, met dalende winstmarges tot gevolg. Tal van bedrijven zijn zich nog volop aan het herstructureren om hun productie af te stemmen op de behoeften van klanten. Een ander segment dat met problemen kampt, is de deelsector textielmachines, die echter maar een klein percentage van de Duitse machinesector vertegenwoordigt.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.