Market Monitor Voeding Frankrijk 2016

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Voeding

02 dec 2016

De export, die van groot belang is voor de Franse voedingssector (vooral het segment wijn, champagne en sterke dranken), droeg positief bij aan de Franse handelsbalans.

  • Zwakkere onderhandelingspositie voor voedingsproducenten en-verwerkers
  • Deelsector dranken doet het goed dankzij de export
  • De segmenten vlees en zuivel kampen nog steeds met uitdagingen

Volgens ANIA (de nationale federatie van de voedingsindustrie) bedroeg de omzet van de Franse landbouw-/voedingssector in 2015 EUR 170 miljard. In 2016 zou de toegevoegde waarde van de Franse voedingssector met 1,0% moeten groeien, gevolgd door een groei van 1,6% in 2017. De voorbije jaren was de groei stabiel, maar lager dan de groei van het bbp.

Op de binnenlandse markt lijden de marges van veel voedingsproducenten onder de dalende producentenprijzen (-1,2% in 2015), de zware prijzenslag in het Franse retailsegment en aanpassingsmechanismen voor de contractuele prijzen. De aanhoudende concentratie van winkelketens heeft de onderhandelingspositie van voedingsproducenten en -verwerkers nog verder verzwakt, die tegelijk moeten concurreren met andere Europese voedingsbedrijven die in sommige gevallen lagere productiekosten hebben. Tal van Franse voedingsproducenten of -verwerkers proberen hun positie te versterken door overnames of door hun merkimago te versterken.

De export, die van groot belang is voor de Franse voedingssector (vooral het segment wijn, champagne en sterke dranken), droeg positief bij aan de Franse handelsbalans. In 2015 bedroeg het overschot op de handelsbalans door de export van dranken alleen al meer dan EUR 11 miljard. Terwijl het exportvolume van Franse wijnen daalt sinds 2012 (-2% in 2015), blijft de waarde van de export stijgen sinds 2009 (+7% in 2015). Frankrijk blijft de op een na grootste producent van wijnen ter wereld, na Italië.

Franse voedingsbedrijven zijn over het algemeen sterk afhankelijk van bankfinancieringen en veel bedrijven torsen een hoge kortlopende schuldenlast om het nodige werkkapitaal te financieren. Banken zijn doorgaans bereid om leningen te verstrekken aan voedingsbedrijven. De winstvooruitzichten voor de meeste bedrijven die in deze sector actief zijn, blijven stabiel.

Het aantal wanbetalingen en insolventies in de voedingssector is vrij laag in vergelijking met andere sectoren en voor de komende zes maanden wordt geen sterke stijging verwacht. Terwijl ons acceptatiebeleid voor deze sector over het algemeen soepel blijft, houden we sommige deelsectoren nauwlettender in het oog, vooral vlees en zuivel, gezien de uitdagende marktomstandigheden in die segmenten. De Franse vleessector bestaat vooral uit kleine bedrijven, en zelfs Franse groepen zijn vrij klein in vergelijking met hun buitenlandse concurrenten. De druk op de vleesprijzen blijft groot, wat gevolgen heeft voor de marges van bedrijven. De export van zuivelproducten had zwaar te lijden onder de dalende internationale vraag.

Waar mogelijk proberen we tegemoet te komen aan de verzoeken van onze klanten; wanneer onze evaluatie van de koper of deelsector bijzonder positief is, moedigen we de klant dan ook aan om zijn kredietlimieten te verhogen.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.