Market Monitor - Focus op chemische sector - VK

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Chemie/Farmacie

01 jun 2015

In 2015 zou de groei aanhouden, dankzij de solide economische prestaties in het Verenigd Koninkrijk.

Marktprestaties in een oogopslag

Verenigd Koninkrijk

  • In het eerste kwartaal van 2015 boekte de Britse chemische sector een omzet- en exportstijging, ondanks de eerder bescheiden prestaties van de Britse verwerkende nijverheid in deze periode. In 2015 zou de groei aanhouden, dankzij de solide economische prestaties in het Verenigd Koninkrijk.
  • Hoewel de energie- en goederenkosten zorgwekkend blijven, profiteert de sector wel van hoge instapbarrières. De meeste chemische bedrijven zijn dan ook goed gevestigd, met stabiele winstmarges en voldoende eigen vermogen, ondanks de hoge uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.
  • Enkel de deelsector petroleum presteert vrij zwak; de markt kampt immers met een overaanbod, met een intense prijzenslag tot gevolg, terwijl de vaste kosten hoog zijn.
  • De gemiddelde betalingsduur in de Britse chemische sector is 90 dagen. Het aantal late betalingen, wanbetalingen en insolventies is zeer laag; men verwacht geen stijging de komende maanden.
  • Wegens de over het algemeen positieve indicatoren hanteren we momenteel een soepel acceptatiebeleid voor de Britse chemische sector.

 

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.