Pers

Relaxed ondernemen begint met correcte informatie!

In dit deel van onze website voorzien we voor u een stroom aan nieuwe artikels, onze blogberichten, foto's en videomateriaal alsook info over de events die we organiseren.

De Atradius persberichten

Hier treft u alle persberichten van Atradius België over de actualiteiten van de groep en de ontwikkelingen van de lokale activiteiten.

Videomateriaal

Hier treft u enkele video's over hoe kredietverzekering werkt en over Atradius.

Fotomateriaal

Hier treft u foto's in hoge resolutie van de leden van onze Management Board alsook van het Belgische Management

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.