Market Monitor - Focus op ICT sector - Italië

Market Monitor

  • Italië
  • Electronica/ICT

01 mei 2015

In combinatie met een verwacht herstel van de Italiaanse economie (tot 0,7%) zou ICT dit jaar een bescheiden groei van 0,6% moeten boeken.

Marktprestaties in een oogopslag

Italië

  • Bescheiden herstel verwacht in 2015
  • Nog altijd weinig ICT-investeringen door Italiaans mkb
  • Betalingen gebeuren gemiddeld tussen 60 en 90 dagen

Met ongeveer 130.000 bedrijven en 600.000 werknemers is de ICT-sector goed voor 1,6% van de Italiaanse economie. In 2013 en 2014 kromp de ICT-omzet met respectievelijk 4,3% en 3,7%, gezien de Italiaanse economie een recessie  doormaakte en de overheids- en particuliere uitgaven afnamen. In 2014 boekte het segment van de tablets een daling van 8% ten opzichte van het voorgaande jaar, als gevolg van de lagere gezinsconsumptie en toenemende verzadiging van de markt. De twee bedrijfssegmenten servers en opslagapparaten boekten licht positieve resultaten, met een verkooptoename van respectievelijk 8% en 2,6%.

Volgens het Italiaanse Instituut voor de Statistiek ISTAT herstelde de productie van computers, elektronica en optische producten zich met 9,6% in het vierde kwartaal van 2014, ten opzichte van het vorige kwartaal, en met 4% ten opzichte van het jaar daarvoor. In combinatie met een verwacht herstel van de Italiaanse economie (tot 0,7%) zou ICT dit jaar een bescheiden groei van 0,6% moeten boeken.

In het business-to-business segment worden IT-investeringen vooral gedaan door grotere bedrijven, die goed zijn voor ongeveer 60% van de totale binnenlandse IT-uitgaven. Voor 2015 verwacht men dat de IT-uitgaven in dit segment zich zullen herstellen, terwijl de IT-koopkracht van kleinere en middelgrote bedrijven (mkb) zwak zal blijven, als gevolg van de nog altijd beperkte toegang tot bankleningen voor kleinere bedrijven. Dit houdt ook een ernstige beperking in van de investeringen door het midden- en kleinbedrijf in cloud computing. In de overheidsen gezondheidssector zullen besparingsmaatregelen een invloed blijven hebben op de IT-uitgaven. Het  consumentensegment zou positief beïnvloed kunnen worden door de verspreiding van nieuwe, aantrekkelijke ICT-apparaten en het groeiende belang van e-commerceactiviteiten, die in Italië nog altijd in de beginfase zitten ten opzichte van andere Europese landen.

Enkele van de grootste binnenlandse IT-distributeurs zijn begonnen hun eigen merken (tablets/smartphones) op de markt te brengen om de marges te verbeteren en de zware concurrentie in het segment van ICT-retail en -distributie tegen te gaan. De afgelopen 12 maanden bleven de marges echter  stabiel in de meeste ICT-segmenten. Betalingen in de ICT-sector gebeuren doorgaans na 60-90 dagen en er viel geen sterke stijging van de meldingen van wanbetalingen te noteren. In de tweede helft van 2014 daalden de insolventies in de ICT-sector; de komende maanden zouden ze moeten stabiliseren. Over het algemeen is het aantal bedrijfsfaillissementen laag ten opzichte van andere Italiaanse sectoren.

Ons acceptatiebeleid blijft relatief open voor ICT, hoewel kleinere spelers nauwer moeten worden opgevolgd; de financiële druk op hen is immers groter door de werkkapitaalvereisten, vooral wanneer ze afhankelijk zijn van grote klanten en de overheidssector. De prijsconcurrentie en krappe marges zullen hoofdzakelijk  kleinere ICT-wederverkopers onder druk zetten. Het segment van software-consultancy en -voorziening wordt ook nauwer opgevolgd, aangezien er in deze subsector meer kredietverzekeringsclaims waren dan in andere segmenten

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.