Market Monitor - Machine - Italie 2016

Market Monitor

  • Italië
  • Machines/Engineering

18 aug 2016

De Italiaanse machine-industrie bleek relatief veerkrachtig te zijn tijdens de economische baisse in Italië

  • Concurrentie blijft groot op de binnenlandse markt
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 100 dagen
  • Moeilijkheden in het segment van machines voor de oliesector

MM - Machine - Italie overview

De Italiaanse machine-industrie bleek relatief veerkrachtig te zijn tijdens de economische baisse in Italië, door zijn exportgerichtheid, grote specialisatiegraad en precisiemachines  met een toegevoegde waarde. Zowel hun specialisatie als hun kwaliteit hebben tal van (exportgerichte) bedrijven geholpen om een bevredigende winstmarge te behouden.

De concurrentie blijft echter groot op de binnenlandse markt, vooral onder kleine en middelgrote machinebedrijven die afhankelijk zijn van de bouwsector. De nog altijd trage groei van de binnenlandse investeringen en de zwakte van sommige eindmarkten doen vermoeden dat vooral kleinere machineproducenten in sommige deelsectoren met een lagere productie zullen blijven kampen. Het segment van de bouw- en wegmachines heeft nog altijd te lijden onder de zwakke bouwprestaties in Italië. Het segment van de grondverzetmachines is sterk afhankelijk van openbare werken en wordt dus blootgesteld aan structureel trage betalingen door overheidsbedrijven. Tegelijkertijd neemt de vraag naar machines voor de olie- en gassector af.

MM - Machine - Italie 2016 - BBP

Het machinesegment dat afhankelijk is van de productiesector blijft daarentegen profiteren van een groeiende export en een toenemende vraag vanuit de binnenlandse markt (bijvoorbeeld auto’s). Men verwacht dat  grotere en meer gediversifieerde machinebedrijven en exportgerichte bedrijven uit het mkb hun prestaties en cashgeneratie zullen verbeteren.

Betalingen in de Italiaanse machinesector gebeuren na gemiddeld 100 dagen. Het betalingsgedrag was goed de voorbije twee jaar en het aantal late betalingen is laag. Het aantal wanbetalingen is de voorbije 12 maanden gedaald en zou de komende maanden verder moeten dalen. Het aantal insolventies in de machinesector is relatief laag; het bleef de voorbije zes maanden stabiel en de verwachting is dat het de komende zes maanden zal dalen.

MM - Machine - Italie 2016 - Voor en nadelen

Ons acceptatiebeleid in 2016 blijft over het algemeen open,vooral voor grote bedrijven en deelsectoren die op de nicheexport gericht zijn (bijvoorbeeld precisiemachines) – een van desuccesverhalen van de Italiaanse productiesector. Die bedrijvenboeken doorgaans solide financiële prestaties en hebben eengoed liquiditeitsprofiel. We staan echter voorzichtiger tegenover bedrijven die actief zijn in eindsectoren die het nog altijdmoeilijk hebben (bijvoorbeeld de bouwsector) en die afhankelijkzijn van overheidsbedrijven. We volgen machineproducenten dieonderdelen maken voor de olieen gassector nauw op de voet,aangezien investeringen in deze sector teruggelopen zijn doorde lagere energieprijzen.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.