Market Monitor - Machine - Tsjechie 2016

Market Monitor

  • Tsjechië
  • Machines/Engineering

18 aug 2016

De Tsjechische machine-industrie blijft profiteren van de solide prestaties van de Tsjechische economie; die groeide met 4,3% in 2015 en zal naar verwachting met 2,4% groeien in 2016.

  • Bedrijfsmarges zijn toegenomen
  • Prestaties verschillen van deelsector tot deelsector
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 30 à 60 dagen

 

 

 

MM - Machine - Tsjechie overview

 

De Tsjechische machine-industrie blijft profiteren van de solide prestaties van de Tsjechische economie; die groeide met 4,3% in 2015 en zal naar verwachting met 2,4%  groeien in 2016 en met 2,7% in 2017. De momenteel groeiende binnenlandse autosector is een belangrijke klant voor machines. Ook is de vraag naar machines uit de bouwsector  weer toegenomen. De zeer exportgerichte Tsjechische machine-industrie profiteert bovendien van het herstel in de eurozone en de stabiele wisselkoers van de koruna ten opzichte van de euro. De waardering van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de  koruna is goed nieuws voor machineproducenten die naar overzeese markten exporteren.

De toegenomen vraag en lagere goederenprijzen hebben de voorbije 12 maanden tot grotere marges geleid. Het eigen vermogen van machineproducenten ligt boven het gemiddelde van alle productiesectoren. Hoewel hun afhankelijkheid van bankleningen gemiddeld is, staan banken over het algemeen positief tegenover bedrijven uit deze sector en zorgen ze voor voldoende liquiditeit.

 

MM - Machine - Tsjechie 2016 - BBP

 

De prestaties verschillen echter per deelsector. Zoals hierboven vermeld, zijn de  vooruitzichten voor de machinesector positief, terwijl de deelsector van de landbouwmachines profiteert van een toenemende vraag en betere financiële resultaten van klanten uit de agro-sector. Dat gezegde zijnde hebben machineproducenten die van de export naar Rusland afhankelijk zijn het moeilijk om betalingen te innen en moeten ze concurreren op nieuwe markten. Tegelijkertijd blijven machineproducenten die van energie-, mijnbouw- en stroomsectoren afhankelijk zijn met moeilijkheden kampen.
 

Betalingen in de Tsjechische machine-industrie gebeuren na gemiddeld 30 à 60 dagen, afhankelijk van het segment. Soms zijn vooruitbetalingen nodig, wanneer speciaal  gereedschap wordt gemaakt. Het aantal late betalingen is groot, vaak door geschillen, een groot aantal vorderingen of vertraging van projecten. Het aantal wanbetalingen zou de  komende maanden niet moeten stijgen. De sector heeft een gemiddeld aantal insolventies,
vergeleken met andere sectoren; voor de tweede helft van 2016 worden geen grote stijgingen verwacht.

 

 

MM - Machine - Tsjechie 2016 - voor - nadelen

 

 

Ons acceptatiebeleid voor de machinesector blijft relatief open, afhankelijk van de prestaties van afzonderlijke deelsectoren. Als een klant uit deze sector ons vraagt om de kredietwaardigheid van een koper te beoordelen, kijken we naar de  handelservaringen van onze klant met die koper, controleren we de belangrijkste financiële cijfers van de koper, de spreiding van vorderingen, crediteuren en voorraden, om ervoor te zorgen dat deze binnen aanvaardbare grenzen vallen. We blijven echter extra  aandacht besteden aan machineproducenten die afhankelijk zijn van de bouwsector.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.