Aantal achterstallige B2B-facturen opnieuw gestegen

Betalingsbarometer

 • België
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Textiel

29 okt 2018

Het gemiddelde aandeel achterstallige B2B facturen is volgens de Belgische respondenten voor het derde opeenvolgende jaar toegenomen tot het huidige 45.6%.

Voor het derde opeenvolgende jaar is in België het aantal binnenlandse en buitenlandse achterstallige B2B-facturen toegenomen.  Volgens de Belgische leveranciers komt dat vooral omdat er onvoldoende middelen zijn en omdat kopers hun uitstaande facturen als een vorm van financiering zien. Door al die onbetaalde facturen moet 17,9% van de respondenten op zoek naar bijkomende financiering en is 16,3% genoodzaakt specifieke maatregelen te treffen om z’n cashflow te corrigeren.  15,8% van de respondenten geeft aan dat de impact van die onbetaalde facturen nog groter is en zelfs tot inkomstenverlies leidt.

Meer achterstallige B2B-betalingen

In België zegt 92,5% van de respondenten dat B2B-klanten te laat betalen. Antwoorden op de enquête suggereren dat buitenlandse B2B-klanten even vaak te laat betalen als binnenlandse B2B-klanten.  Volgens de Belgische respondenten is het gemiddelde aandeel achterstallige B2B-betalingen bijna vier procent gestegen: van 42,0% in 2017 naar 45,6% in 2018.

De gemiddelde betalingstermijn (of Days Sales Outstanding, DSO) daalde van 50 dagen in 2017 naar 48 dagen in 2018. 50,0% van de respondenten zegt de komende twaalf maanden geen verandering te verwachten.

Gemiddeld kortere betalingstermijnen, maar grotere betalingsachterstand

Dit jaar hebben zowel binnenlandse als buitenlandse B2B-klanten de betaaltermijnen licht zien slinken. Binnenlandse B2B-klanten krijgen gemiddeld 25 dagen de tijd om hun schuld te vereffenen.

Buitenlandse B2B-klanten krijgen dan weer gemiddeld 28 dagen om hun verplichtingen na te komen, ofwel vier dagen minder dan in 2017. 

De voornaamste redenen voor verschillende betaaltermijnen voor Belgen zijn interne beleidslijnen, gangbare sectorpraktijken en de wettelijk bepaalde binnenlandse  betaaltermijnen.

In 2018 is de gemiddelde betaalachterstand bij binnenlandse B2B-klanten met één dag  toegenomen (gemiddeld 31 dagen).  Bij buitenlandse B2B-klanten is de betaalachterstand met acht dagen toegenomen (gemiddeld 28 dagen). Door die veranderingen op het vlak van achterstallige betalingen en betaaltermijnen stijgt de gemiddelde  betalingsduur in België van 55 dagen in 2017 naar 57 dagen in 2018. 

 

Belgische respondenten kiezen voor elektronische facturatie ...

Angst voor mogelijke impact van Amerikaans protectionisme op de wereldwijde  economische groei ...

1,0% van B2B-vorderingen afgeschreven als oninbaar ...

Trage B2B-betalingen in de sectoren duurzame consumptiegoederen en chemie ...

In onderstaande publicatie treft u al de detailresultaten van het onderzoek.

 

 

 

 


In deze publicatie treft u de volledige bespreking van de onderzoeksresultaten, enkele inzichtelijke cijfertabellen en grafieken.

Ook de resultaten van enkele sectoren worden onder de loep genomen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.