Market Monitor - Focus op ICT sector - Australië

Market Monitor

  • Australië
  • Electronica/ICT

01 mei 2015

Voor de Australische IT-markt verwacht men een groot groeipotentieel op middellange termijn.

Marktprestatie in een flits

Australië

  • Voor de Australische IT-markt verwacht men een grootgroeipotentieel op middellange termijn, vooral op het gebied van tablets, real-time bedrijfssoftware en datacentra.
  • De verkoop van IT-diensten steeg met ruim 8% in 2014 en zal het best presterende segment blijven, met clouddiensten als belangrijkste groeifactor. Lokale bedrijven zullen immers op zoek gaan naar meer efficiëntie door snelle internetverbindingen.
  • Door haar aankoopprogramma en diverse initiatieven, zoals het stimuleren van binnenlandse softwareontwikkeling, speelt de Australische overheid een belangrijke rol op de ITmarkt.
  • Wegens de sterke verzadiging van de markt zullen de groeimogelijkheden in de subsector telecommunicatie zeer beperkt blijven. In het mobiele segment is er echter nog kans op groei, gezien de toenemende populariteit van mobiele data-
  • diensten.
  • Over het algemeen handhaven we een open acceptatiebeleid voor groothandelaren/distributeurs en retailers, systeemintegreerders en bedrijven die IT-software/-diensten/-hardware leveren. Op enkele uitzonderingen na blijven ICT-bedrijven jaarlijks groeien. De financiële prestaties zouden stabiel moeten blijven, dankzij de bereidheid van banken om aan ICT-bedrijven te lenen. In dit segment zijn er maar weinig gevallen van langdurige niet-nakoming van betalingsverplichtingen en insolventies.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.