Market Monitor - Focus op machine industrie - China

Market Monitor

  • China
  • Machines/Engineering

31 jul 2015

China’s machine industrie kent grote overcapaciteit: de zware concurrentie zullen winsten verder onder druk zetten, doordat bedrijven lagere prijzen aanbieden om hun marktaandeel te behouden.

  • Overcapaciteit en minder vraag
  • Financiële problemen voor kleinere bedrijven doordat banken niet snel een lening geven
  • Gemiddelde betalingsduur van 90 à 150 dagen

MM_machine_China_overzicht (NL)

In de tweede helft van 2014 kampte de Chinese machinesector met een zwakke vraag, in het  verlengde van de afkoelende Chinese economie. Met de verwachte bbp-groei van 6,5% voor 2015 blijven de economische prestaties van China ten opzichte van vorige jaren zwak, ondanks inspanningen van de centrale bank en de overheid om de groei te stimuleren. Nu de Chinese overheid verdere investeringen in infrastructuurprojecten plant, zouden we in de tweede helft van 2015 echter een bescheiden herstel van de vraag naar machines mogen verwachten.

De afgelopen 12 maanden is de rentabiliteit van veel Chinese machinefabrikanten aanzienlijk verslechterd als gevolg van de economische vertraging en zwakke vraag uit belangrijke koopsectoren. En ondanks enkele kansen op overzeese markten en nieuwe investeringsprogramma’s van de overheid verwacht men een verdere daling van de rentabiliteit van bedrijven. Dat is vooral te wijten aan de grote overcapaciteit in deze sector: de zware concurrentie zal de winst van machinefabrikanten verder onder druk zetten, doordat bedrijven lagere prijzen moeten aanbieden om hun marktaandeel te behouden.

Marktaandeel behouden betekent ook gunstige betalingsvoorwaarden toekennen aan klanten, maar dan is meer cash nodig om de activiteiten te kunnen ondersteunen. Bovendien is de fabricage van machines een kapitaalintensieve activiteit; zware investeringen in vaste activa zijn niet ongewoon. De hefboomwerking en behoefte aan financiering in deze sector is dan ook groot. Tegelijkertijd hanteren de Chinese banken momenteel geen gunstig kredietbeleid, vooral niet ten overstaan van kleine en  middelgrote privébedrijven. Dit is vooral te wijten aan het grote aantal oninbare leningen in 2014 en de economische vertraging. Als banken wel leningen toestaan, vragen ze doorgaans bijkomende zekerheden, zoals vaste activa en persoonlijke waarborgen.

De gemiddelde betalingsduur in de Chinese machinesector is 90-150 dagen. Als gevolg van de strengere kredietvoorwaarden sinds 2014 kampen tal van kleine en/of private machinefabrikanten met liquiditeitsproblemen, die tot latere betalingen en zelfs wanbetalingen leiden. Onlangs nog maakte de Chinese Staatsraad zijn plannen bekend om de kredietlimiet van handelsbanken op te heffen, in een poging de economische groei weer aan te zwengelen. Dat zou sommige bedrijven gemakkelijker aan een lening moeten helpen. Maar gezien de zwakkere economische groei en de afnemende vraag verwacht men niet dat de betalingsvoorwaarden in de machine-industrie op korte termijn zullen verbeteren.

MM_machine_China_voor_nadelen (NL)

We zien nauwelijks correcte insolventieprocedures in China (bij de meeste faillissementen verdwijnt de eigenaar met de noorderzon), maar er waren wel veel sluitingen van kleine fabrikanten in 2014 en de eerste helft van 2015. De verwachting is dat deze trend zal aanhouden. Om schaalvoordelen te realiseren is momenteel een toename te zien van fusies en reorganisaties van kleine bedrijven.

In tegenstelling tot hun kleinere/private tegenhangers brengen grote en staatsbedrijven het er beter vanaf; in geval van problemen vinden ze immers veel gemakkelijker financiële steun bij een moederbedrijf of de overheid. Hun betalingshistorie is dan ook beter en hun veerkracht groter.

We hanteren doorgaans een vrij restrictief acceptatiebeleid voor bedrijven in de machine-industrie, gezien de huidige moeilijkheden – vooral voor kleinere/private bedrijven. We hanteren echter een opener acceptatiebeleid voor de deelsector industriële machines; China is immers een van de grootste markten voor industriële machines ter wereld en lokte al grote buitenlandse investeerders. De omzet van de grote, belangrijkste spelers vertegenwoordigt meer dan 85% van de totale omzet in dit  segment. Nu de overheid verdere infrastructuurinvesteringen plant, zou deze deelsector beter moeten presteren in de toekomst. Hoewel ons acceptatiebeleid voor elektrische machines neutraal is, staan we restrictief ten overstaan van textielmachines wegens de baisse in de textielsector.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.